New and recommended in the shop

Scottish Studies Vol 39

Scottish Studies Vol 39

£12.00

Bhatarsaigh agus na Raiders

Lisa Storey

The story behind the Vatersay Land Raid, why it happened, what happened to those involved and the impact it made on the island that still resonates to this day.

£8.99

Dùn Èideann – A Colouring Book with Gaelic

Eilidh and Angus are having a trip round Edinburgh. Join them as they explore the city and some of its surrounding areas and colour in as you go.

£6.99

Na Bongles – Seasag is Niseag

Oscar Van Heek

The books tell imaginative, funny and eco-friendly stories about The Bongles.

£6.99

Na Stocan agus Na Stùcan

Julia Donaldson

Soar into space with this glorious love story of alien folk, from the number one bestselling author and illustrator of The Gruffalo and Stick Man.

£6.99

Doras Gun Chlàimhean

Catriona Murray (editor)

For the first time, a bilingual anthology of the poems and songs of the Gaelic poet Murdo MacFarlane from Lewis, the Melbost Bàrd, is available in one volume.

£20.00

An Ròsarnach

Sgàire Uallas (Editor)

a compilation of the modernist literary periodical edited by Ruaraidh Erskine of Marr between 1917 and 1930.

£20.00

Gaelic Neighbours

Dr. Vincent McKee

This is an important and unique volume written by an able historian. For the first time it presents an insightful comparative perspective on Gaelic language and cultural politics in Scotland and Ireland during the modern era.

£19.95

Supporting Scottish Gaelic writers and publishers

The Gaelic Books Council is the lead organisation with responsibility for supporting Scottish Gaelic writers and publishers, and for raising the profile and reach of Scottish Gaelic books in Scotland and internationally.

Discover our work for publishers

The Gaelic Books Council provides assistance for publishers who wish to publish Scottish Gaelic literature by offering funding opportunities through commission and publication grants.

Discover our work for writers

The Gaelic Books Council provides assistance for Scottish Gaelic writers by offering funding opportunities through commission grants.

LATEST NEWS

Christmas Gifting Tree / Craobh nan Leabhraichean

25 November 2022

Each year Comhairle nan Leabhraichean takes part in St Andrew’s Fair Saturday, a festival that aims…

Read more

Beannachadh-bàird – a poem by Rody Gorman

19 October 2022

  Beannachadh-bàird Do Phàdraig Dh’fhaodainn a bhith air mo mhealladh, Ach an dèidh dhomh dol a…

Read more

The Gaelic Literature Awards 2022 – Photos

30 September 2022

The Gaelic Literature Awards 2022 were held at Cottiers Theatre on 15th September 2022. A full list…

Read more

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TV

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

Fèill-reic Dihaoine Dubh!
Black Friday Sale!

Pasganan is lasadh-prìsean ri fhaighinn gus 5f Diluain. Seall a' cheangal sa bhio gus na leabhraichean san fhèill-reic againn fhaicinn.

AGUS cleachd còd DIHAOINE22 gus 15% fhaighinn far prìs leabhraichean chloinne.

Head to the link in our bio to check out the bundle deals and discounts on selected books in our online shop this weekend.

AND you can use DIHAOINE22 at the checkout to get 15% off all children's books until 5pm on Monday.
...

An Deah Sgeul – Diardaoin 1 Dùbhlachd, 7f ann an Eaglais Caitligeach St Peter's, Glaschu.

A' comharrachadh dileab Chalum Chille le bàrdachd agus ùrnaighean le Sandaidh NicDhòmhnaill Jones, a sgrìobh "An Naomhsgeul as Buaine", agus Mgr Ros Crichton, a dh’fhoillsich "Noibhean do Chalum Chille" gus an ceann-bliadhna a chomharrachadh.

Thursday 1 December, 7pm in St Peter's Catholic Church, Galsgow.

Celebrating the legacy of St Columba in poetry and prayer with Sandaidh NicDhòmhnaill Jones, author of "An Naomhsgeul as Buaine" (The Most Enduring Saint’s Fable) in conversation with Fr Ross Crichton, whose "Novena to St Columba" was also published to mark the saint’s anniversary.

Tiogaidean sa bhio! / Tickets in the bio!
...

Disatharine 26 dhen t-Samhain, 3f.

Ann an Solas na Cagailt. Mar phàirt de Bliadhna nan Sgeul bidh tachartas sònraichte de bhàrdachd againn còmhla ri Meg Bateman, Deborah Moffatt agus Beth Frieden aig Leabharlann Bàrdachd na h-Alba. Thigibh ann agus cùmaibh blàth!

Saturday 26 November, 3pm.

In the light of the hearth. Come and join us for a cosy afternoon of Gaelic poetry as part of Scotland's Year of Stories, with Meg Bateman, Deborah Moffatt and Beth Frieden at the Scottish Poetry Library!

Tiogaidean nar bio!
Tickets in our bio 👆
...

Gaelic historical fiction! Ficsein stèidhichte san àm a dh’fhalbh (feumaidh sinn abairt nas giorra fhaighinn air a shon…)

Bidh sgrìobhadair Ghàidhlig, Graham Cooper, a’ bruidhinn mu bhith a’ sgrìobhadh ficsein stèidhichte air eachdraidh agus an leabhar aige “An Ròs a Leigheas” aig 7f ann an Leabharlann Eilginn Diardaoin 17 Samhain mar phàirt de #bookweekscotland @moraycouncil

Clàr àite tron cheangal nar bio

Gaelic writer Graham Cooper will be discussing writing historical fiction and talking about his novel “An Ròs a Leigheas” (The Healing Rose) at 7pm in Elgin Library on Thursday 17 November as part of Book Week Scotland.

Follow the link in our bio to book a place
...

Uibhist Mo Ghràidh. Thigibh gu Cnoc Soilleir, togalach ùr Ceòlas is UHI, airson oidhche de cheòl is bàrdachd à Uibhist le Gillebrìde MacIllemhaoil, Màiri Nic a’ Mhaoilinn agus Màrtainn Mac an t-Saoir.

Disathairne 19 Samhain aig 7f.
Tiogaidean ri fhaighinn nar bio👆

Come along to Cnoc Soilleir, the new Ceòlas and UHI building, for an evening of poetry and songs from Uist, with Gillebride MacMillan, Mairi MacMillan and Martin MacIntyre.

Saturday 19 November at 7pm.
Head to the link in our bio for tickets

#scotlandsyearofstories
@csoilleir @ceolas_uibhist
...

Cur air bhog Doras Gun Chlàimhean ann an Glaschu! Mar phàirt de #bookweekscotland bidh Catrìona Mhoireach agus Mairead NicLeòid (na h-Òganaich) sa bhùth againn ann am Partaig a’ bruidhinn mu obair Mhurchaidh MhicPhàrlain.
Tha tiogaidean ri fhaighinn nar bio

Glasgow book launch of Doras Gun Chlàimhean! The editor, Catriona Murray, will be speaking with Margaret MacLeod from Na h-Òganaich about Murdo MacFarlane’s life’s work as part of Book Week Scotland.
Head to our bio to book tickets!
@scottishbooktrust @acairbooks
...

Fhuair sinn cothrom bruidhinn ri Robbie MacLeòid a choisinn an duais airson An Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do dh’Inbhich 2022 le ‘Am Measg Luaithrean Beò’.

We caught up with Robbie MacLeod, winner of Best Unpublished Manuscript for Adults 2022 for ‘Am Measg Luaithrean Beò’.

#Gàidhlig #cleachdi #duaislit22
...