Taic do dh’fhoillsichearan

Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri foillsichearan a tha ag amas air litreachas Gàidhlig a chur an clò le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais is thabhartasan foillseachaidh.  Chan e foillsichear a th’ ann an Comhairle nan Leabhraichean ach gheibhte comhairle agus stiùireadh bhuainn a thaobh an ath cheum airson leabhar fhaighinn ann an clò.

Bithear a’ gabhail ri iarrtasan ceithir tursan sa bhliadhna ionmhasail (Giblean-Màrt), agus thathar a’ dèiligeadh ri nan tagraidhean taobh a‑staigh raoin-ama ainmichte. Dh’fhaodadh gum biodh dàil air tagradh mura tèid a h-uile fiosrachaidh a tha air iarraidh a chur a-steach na chois.

Comataidh nan Tabhartas

’S e Comataidh nan Tabhartas a bhios a’ dèanamh co-dhùnadh a thaobh nan tagraidhean a gheibh taic agus an ìre de mhaoin a bhios air a shònrachadh. Tha buill na comataidh air an tarraing bho Bòrd-stiùiridh Chomhairle nan Leabhraichean. Airson 2023-24, ’s iad buill Chomataidh nan Tabhartas Catrìona NicÌosaig, Shona NicEanruig agus Peigi Nic a’ Phiocair.

Cinn-latha

An ath cheann-latha airson iarrtasan: 15 Dùbhlachd 2023 (airson coinneamh a’ Ghearrain 2024)

An ath choinneamh de Chomataidh nan Tabhartas: An t-Samhain 2023 (latha ri dhearbhadh)

Tabhartasan Barantais

Tha Comhairle nan Leabhraichean a’ tabhann cuideachadh do dh’fhoillsichearan a tha airson ùghdaran f…

Barrachd fiosrachaidh

Clàr-iarrtais Tabhartas Barantais

Clàr-iarrtais – PDF Clàr-iarrtais – Word

Barrachd fiosrachaidh

Tabhartasan Foillseachaidh

Tha Comhairle nan Leabhraichean a’ tabhann cuideachadh do dh’fhoillsichearan a tha ag amas air leabh…

Barrachd fiosrachaidh

Clàr-iarrtais Tabhartas Foillseachaidh

Clàr-iarrtais – PDF  Clàr-iarrtais – Word

Barrachd fiosrachaidh

A’ cur air dòigh tachartas

A bheil ùidh agad ann a bhith a’ cur air dòigh tachartas litreachais Gàidhlig no cur-air-bhog leabha…

Barrachd fiosrachaidh