Taic do Sgrìobhadairean

Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri sgrìobhadairean Gàidhlig le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais. Chan e foillsichear a th’ ann an Comhairle nan Leabhraichean ach gheibhte comhairle agus stiùireadh bhuainn a thaobh an ath cheum airson leabhar fhaighinn ann an clò.

Bithear a’ gabhail ri iarrtasan ceithir tursan sa bhliadhna ionmhasail (Giblean-Màrt), agus thathar a’ dèiligeadh ri nan tagraidhean taobh a‑staigh raoin-ama ainmichte.  Dh’fhaodadh gum biodh dàil air tagradh mura tèid a h-uile fiosrachaidh a tha air iarraidh a chur a-steach na chois.

Comataidh nan Tabhartas

’S e Comataidh nan Tabhartas a bhios a’ dèanamh co-dhùnadh a thaobh nan tagraidhean a gheibh taic agus an ìre de mhaoin a bhios air a shònrachadh. Tha buill na comataidh air an tarraing bho Bòrd-stiùiridh Chomhairle nan Leabhraichean. Airson 2022-23, ’s iad buill Chomataidh nan Tabhartas Morna Butcher, Catrìona NicÌosaig agus Shona NicEanruig.

Cinn-latha

An ath cheann-latha airson iarrtasan: 17 Ògmhios 2022 (airson coinneamh an Lùnastail)

An ath choinneamh de Chomataidh nan Tabhartas: An Cèitean 2022 (latha ri dhearbhadh)

Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2023

Tha Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2023 a-nis fosgailte do thagraidhean. Ceann-latha: 12f, Diciada…

Barrachd fiosrachaidh

Na Duaisean Litreachais 2022

Riaghailtean agus Stiùireadh Ceann-latha airson thagraidhean: 5.00f, Disathairne 30 Giblean 2022 Tha…

Barrachd fiosrachaidh

Tabhartasan Barantais

Tha Comhairle nan Leabhraichean a’ tabhann cuideachadh do dh’ùghdaran a tha ag amas air a bhith a’ s…

Barrachd fiosrachaidh

Ar Guthan

Uaireannan, is iad na ciad cheumannan sin ann an sgrìobhadh proifeiseanta as duilghe  – a’ cruthacha…

Barrachd fiosrachaidh

Clàr-iarrtais Tabhartas Barantais

Application form – PDF Application form – Word

Barrachd fiosrachaidh

Farpais Ficsean 50 Facal

Tha farpais Ficsean 50 Facal an Iuchair le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a’ mhì…

Barrachd fiosrachaidh

Cothroman Sgrìobhaidh

Seo liosta de dh’fharpaisean-sgrìobhaidh agus chothroman eile a tha a’ cur fàilte air tagraidhean Gà…

Barrachd fiosrachaidh

Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra

Gach bliadhna bidh Comhairle nan Leabhraichean, an com-pàirteachas le Urras Leabhraichean na h-Alba,…

Barrachd fiosrachaidh