New and recommended in the shop

CLÀR 25 bliadhna 1996-2021

Catriona Mhoireach, Lisa Storey, Ruairidh MacIlleathain, Alasdair H. Caimbeul

Na leabhraichean Gàidhlig, 1996-2021.

£5.00

Madainn Mhath! Oidhche Mhath!

Lawrence Schimel & Elina Braslina

When everyone else is fast asleep, a girl and a boy are playing with their pets.

£8.99

STEALL 08

Various Authors

In this issue: reviews of Gaelic children's books; an interview with Deborah Moffatt and a short story by Morag Law.

£9.99

Na Trì Mathain

trans. by Seumas R. MacDhòmhnaill

Once upon a time, a family of three bears lived in a house in the woods. One day while the bears were out, a girl named Goldilocks walked into their house...

£8.99

Cridhe ‘s Anam/Heart & Soul

Catriona NicÌomhair Parsons

Catriona NicÌomhair Parsons’ poems transport us from her upbringing in the Isle of Lewis to North America and New Zealand, with a focus on Cape Breton Island, Nova Scotia where she has made her home

£8.99

Calendar – Highlands & Islands 2024

Some beautiful landscape shots from around the Highlands and Islands of Scotland.

£7.99

Calendar – Highland Cattle 2024

Some very photogenic Highland Cattle in this calendar that has the days of the week and months of the year in Gaelic and English.

£7.99

Calendar – Road to the Isles 2024

Beautiful landscape shots taken in Morar, Ardnamurchan and Moidart.

£7.99

Supporting Scottish Gaelic writers and publishers

The Gaelic Books Council is the lead organisation with responsibility for supporting Scottish Gaelic writers and publishers, and for raising the profile and reach of Scottish Gaelic books in Scotland and internationally.

Discover our work for publishers

The Gaelic Books Council provides assistance for publishers who wish to publish Scottish Gaelic literature by offering funding opportunities through commission and publication grants.

Discover our work for writers

The Gaelic Books Council provides assistance for Scottish Gaelic writers by offering funding opportunities through commission grants.

Leugh is Seinn le Linda

Fun-filled Gaelic reading sessions with stories, songs, puppets and games, led by our reading ambassador and acclaimed BBC presenter, Linda Macleod!

Find Leugh is Seinn le Linda sessions near you; how to book; our newest videos and more…

Find out more

LATEST NEWS

Do Dhòmhnall Camshron Nach Maireann – a poem by Rody Gorman

19 September 2023

Donald Cameron, 1953–2023 DO DHÒMHNALL CAMSHRON NACH MAIREANN Chì mi bhuam thall Mo laochan fo bhrut…

Read more

The Gaelic Literature Awards 2023: The Winners

15 September 2023

The winners of the Gaelic Literature Awards 2023 have been announced at a ceremony at Cottiers Theat…

Read more

EVENTS

Deoch slàinte & Eucoir – Wine and Crime

25 November 2023 4:00pm

Join us for a evening of “wine and crime”, as part of Fair Saturday 2023. Calum L. Macleod is well k…

Read more

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TV

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

Blasad den oidhche a bh’ againn aig Na Duaisean Litreachais 2023!

A wee taster of the wonderful night we had at the Gaelic Literature Awards 2023!

Ceòl le / music by @deirdregrahammusic

#DuaisLit23 #gàidhlig #cleachdi #gaelicbooks
...

Abair oidhche a bh’ againn aig Na Duaisean Litreachais 2023 a-raoir!

Cùm sùil a-mach air na meadhanan sòisealta airson dealbhan agus bhidiothan bhon tachartas thairis air an ath-sheachdain.

Meal-a-naidheachd air gach sgrìobhadair agus foillsichear a chaidh ainmeachadh thairis air na geàrr-liostaichean. Abair bliadhna airson foillseachadh na Gàidhlig!

***

We had a wonderful evening last night at The Gaelic Literature Awards 2023.

Keep an eye out over the next week for more photos and videos from last night’s event.

And congratulations to everyone who was nominated, both writers and publishers. It’s been a fantastic year for Gaelic publishing!
#DuaisLit23 #gàidhlig #cleachdi


📸© @_hollyamelia_
...

Sin agaibh e bho Na Duaisean Litreachais 2023 - oidhche mhath leibh is meal-a-naidheachd air an luchd-buannachaidh!

That’s it from us tonight – congratulations to all the winners of the Gaelic Literature Awards 2023, and goodnight!

#DuaisLit23 #Gàidhlig
...

Meal-a-naidheachd air Kenna Chaimbeul agus Ainsley Hamill, a choisinn an duais airson An Leabhar Neo-fhicsein as Fheàrr 2023 (Duais Dhòmhnaill Meek) le ‘Gun Sireadh, Gun Iarraidh: The Tolmie Collection’ (Acair).

Best Non-fiction Book 2023 (Donald Meek Award): ‘Gun Sireadh, Gun Iarraidh: The Tolmie Collection’, edited by Kenna Campbell and Ainsley Hamill (Acair).

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

Meal-a-naidheachd air Shelagh Chaimbeul, a choisinn an duais airson An Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do Chloinn/Òigridh 2023 le ‘Doris aig an Doras agus Sgeulachdan Eile’.

Best Unpublished Manuscript for Children/Young People 2023: ‘Doris aig an Doras agus Sgeulachdan Eile’ by Shelagh Campbell

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

Meal-a-naidheachd air Iain D. Urchardan, a choisinn an duais airson An Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do dh’Inbhich 2023 le ‘CEUM’.

Best Unpublished Manuscript for Adults 2023: ‘CEUM’ by John D. Urquhart.

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

Meal-a-naidheachd air Catrìona Mhoireach, a choisinn an duais airson An Leabhar Bàrdachd as Fheàrr 2023 (Duais Ruaraidh MhicThòmais) le ‘Doras gun Chlàimhean’ (Acair).

Best Poetry Book 2023 (Derick Thomson Prize): ‘Doras gun Chlàimhean’, edited by Catriona Murray (Acair).

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

Meal-a-naidheachd air Gwen Bowie, a choisinn an duais airson An Leabhar as Fheàrr do Chloinn/Òigridh 2023 le ‘Donaidh Dathach’ (Spòrs).

Best Book for Children/Young People 2023: ‘Donaidh Dathach’ by Gwen Bowie (Spòrs).

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

Meal-a-naidheachd air Donnchadh MacGillÌosa, a choisinn an duais airson An Leabhar Fhicsein as Fheàrr 2023 (Duais Chomann Gàidhealach Lunnainn) le ‘Crann-fìge: Sgeulachdan Goirid’ (Acair).

Best Fiction Book 2023 (Highland Society of London Prize): ‘Crann-fìge: Sgeulachdan Goirid / Fig Tree: Short Stories’ by Duncan Gillies (Acair).

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

Tha na Duaisean Litreachais gus tòiseachadh. Seo agaibh na leabhraichean air na geàrr-liostaichean – gus an cuir nur cuimhne!

The Awards are about to begin. Just to remind you, here are the shortlisted books!

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.