New and recommended in the shop

A Thogail Dùn

Gabh ceum air ais ann an tìm agus cleachd do mhac-meanmna gus smaoineachadh air dùn a thogail ann an clach is fiodh, agus faighnich dhiot fhèin na bha e a' ciallachadh a bhith a' togail dùn.

£14.00

Polaris

Marcus Mac an Tuairneir

Polaris is the fourth collection from award-winning Gaelic- and English-language poet Marcas Mac an Tuairneir.

£12.99

Compelled by Memory: The Lewis Land Monuments, 1994 – 2019

Lindsay Blair et al.

An in-depth analysis of five stone monuments in the Isle of Lewis.

£20.00

Aodach Uilebheist

Daisy Hirst

What clothes do monsters wear?

£6.99

Dathan – Saoghal Mìorbhaileach

Tim Hopgood

Learn about everything that grows!

£6.99

Deiseil, deònach…RÀR

Can you make a noise like a tiger? Ready, steady…

£5.99

Gach Seòrsa Teaghlach

Sophy Henn

A wonderful celebration of the diversity of family life that is perfect for pre-schoolers.

£6.99

Teich Às An Amar Agam!

Britta Teckentrup

A delightful interactive picture book by internationally bestselling illustrator Britta Teckentrup, filled with colourful artwork!

£6.99

Supporting Scottish Gaelic writers and publishers

The Gaelic Books Council is the lead organisation with responsibility for supporting Scottish Gaelic writers and publishers, and for raising the profile and reach of Scottish Gaelic books in Scotland and internationally.

Discover our work for publishers

The Gaelic Books Council provides assistance for publishers who wish to publish Scottish Gaelic literature by offering funding opportunities through commission and publication grants.

Discover our work for writers

The Gaelic Books Council provides assistance for Scottish Gaelic writers by offering funding opportunities through commission grants.

LATEST NEWS

Job Vacancy: Sales and Marketing Officer

4 July 2022

We are looking for a Sales and Marketing Officer to join our busy team, working to deliver effective…

Read more

Do Aonghas Dubh Là na h-Aoise

7 June 2022

A poem by An Comunn Gàidhealach’s official Bard, Rody Gorman to mark the 80th birthday of award-winn…

Read more

The Young Gaelic Writer Residency

26 May 2022

The Gaelic Writer Residency is a new fully-funded residency for Gaelic writers aged between 18 and 2…

Read more

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TV

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

Tha sinn a' fastadh!✨

Tha sinn a' sireadh Oifigear Reic is Margaidheachd a bhios ag obair air iomairtean mhargaidheachd airson leabhraichean #Gàidhlig agus ar seirbhisean agus pròiseactan.

Ceangal sa bhio againn!

Ceann-latha: 18 Iuchar ⏰

#gaelic #jobvacancy #publishing #marketing #marketingjobs #events #sales #books #cleachdi
...

Thigibh còmhla rinn airson feasgar còmhla ri Marcas Mac an Tuairneir agus Cathy Bhàn gus an cruinneachadh ùr aig Marcas, Polaris, a chomharradh. ✨

Join us for an evening with Marcas Mac an Tuairneir in celebration of his new collection, Polaris.

Dihaoine 1 Iuchar. 7f - 8f aig Bùth Chomhairle nan Leabhraichean, Glaschu.

Ceangal sa bhio againn!

#Gaelic #poetry #event #booklaunch #glasgow #publishing #celticlanguages
...

Bu mhath leinn meal-a-naidheachd a cur air sàr-bhàrd Aonghas Dubh MacNeacail an-diugh is e a' ruigsinn aois 80!

Tha sinn an dòchas ur faicinn a-nochd airson cuirm co-latha breith Aonghais aig Talla na Bànrigh ann an Dùn Èideann.

Bidh iomadh aoigh sònraichte air an àrd-ùrlar leithid Màiri Anna NicUalraig, Liz Lochhead, Karen Matheson agus Donald Shaw!

Dorsan aig 6:30f.

Ceangal airson tiogaidean sa bhio againn!

#Gaelic #visitedinburgh #poetry #gaelicsong #capercaillie #gaidhlig #alba #celticlanguages
...

A bheil thu eadar 18 agus 25 bliadhna dh'aois agus a' sgrìobhadh ann an Gàidhlig? Tha cothrom againn dhut!

Ann an co-bhonn le Cove Park tha sinn a' tairgsinn muinntireas dà sheachdain do sgrìobhdair òg!

✅ Dà sheachdain aig Cove Park
✅ Tuarastal £900
✅ Comhairleachadh le sgrìobhadair #Gàidhlig stèidhichte
✅ Cothrom obair a thaisbeanadh

Tha tagraidhean a' dùnadh air 20 Òg-mhios. Dall ort! Ceangal sa bhio againn.
...

A-nochd bho 6:30 aig Leabharlann a’ Mhitchell 🤩

Dithis shàr-bhàrd #Gàidhlig còmhla air an àrd ùrlar: Dòmhnall Meek agus Eòghan Stiùbhart!

Bruth air a’ cheangal sa bhio againn airson tiogaidean 🎟

*simultaneous interpretation provided*

#Gaelic #poetry #event #celticlanguages #scotland #books #bookstagram #booklaunch #publsihing
...

Bidh Leugh is Seinn air ais sa bhùth againn air Disathairne 28 Cèitean. Thig còmhla rinn airson madainn làn sgeulachdan is spòrs! Ceangal sa bhio againn.

Leugh is Seinn le Linda is back at our bookshop on Saturday 28 May. Join us for a morning of Gaelic stories with songs, games and puppets! Link in bio.

Session 1 (10:00 AM - 10:45 AM) - Children aged 0-5

Session 2 (11:00 AM - 11:45 AM) - Children aged 6-8
...

Tha Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2023 a-nis fosgailte do thagraidhean le dà àite ri fhaighinn airson sgrìobhadairean #Gàidhlig is tòrr bhuannachdan is cothroman na lùib leithid:

💸 Duais £2000
🎤 Trèanadh ann an sgilean taisbeanaidh & PR
✒️Taic leasachaidh cruthachail
🙌 Seachdain aig ionad-sgrìobhaidh

Siuthadaibh! (Ceangal sa bhio againn)

#Gàidhlig #opportunities #writing #literature #publishing #Gaelic #celticlanguages #books
...