Farpais Ficsean 50 Facal

A shiny red and yellow apple sitting on top of three books.

Tha farpais Ficsean 50 Facal a’ Chèitein le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a’ mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, far a bheil ubhal a’ nochdadh. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: 30 Cèitean 2023

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.

 

Anns a’ Mhàirt, b’ i Margaret Dunn a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh mu choinneamh thagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh, ann an dìreach 50 facal, far an robh giotàr a’ nochdadh. Meal do naidheachd, Margaret, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo sgeulachd Margaret:

A guitar lying across a wooden table and a music book

Esan? Na shuidhe ann an oisean, a ghàirdean suas, a bheul fosgailte, balbh: frithir.

Mise? Mì-chinnteach ’s eagalach, ach deiseil ceum teabadach a dhèanamh a-rithist.

Gach latha an aona duan, bidh sinn a’ coinneachadh a-nuadh. Agus, gu caomh, bidh sinn a’ taomadh ceòl a bheir solas do mo chridhe.