Tabhartasan Barantais

Tha Comhairle nan Leabhraichean a’ tabhann cuideachadh do dh’fhoillsichearan a tha airson ùghdaran fhastadh airson a bhith a’ sgrìobhadh sa Ghàidhlig. Thathar a’ toirt prìomhachas do sgrìobhadh a tha sa Ghàidhlig a-mhàin, ged a thathar cuideachd a’ cur taic ri pròiseactan dà‑chànanach anns a bheil tomhas àrd de Ghàidhlig. Thathar a’ maoineachadh raon farsaing de litreachas, a’ gabhail a-steach tiotalan ann an cruthan didseatach is eile, a bharrachd air leabhraichean clò-bhuailte.

Dh’fhaodadh gum biodh dàil air tagradh mura tèid a h-uile fiosrachaidh a tha air iarraidh a chur a-steach na chois. Thoir sùil air  ‘Fiosrachadh deatamach’ gu h-ìosal.

Cinn-latha

Bidh Comataidh nan Tabhartas a’ coinneachadh ceithir tursan sa bhliadhna ionmhasail (Giblean-Màrt) airson beachdachadh air taic-iarrtasan.

An ath cheann-latha airson iarrtasan:  16 Ògmhios 2023 (airson coinneamh an Lùnastail)

An ath choinneamh de Chomataidh nan Tabhartas: An Cèitean 2023 (latha ri dhearbhadh)

Bidh coinneamhan eile air an cumail:

 • An Cèitean 2023 (ceann-latha airson tagraidhean: 17 Màrt 2023)
 • An Lùnastal 2023 (ceann-latha airson tagraidhean: 16 Ògmhios 2023)
 • An t-Samhain 2023 (ceann-latha airson tagraidhean: 15 Sultain 2023)
 • An Gearran 2024 (ceann-latha airson tagraidhean: 15 Dùbhlachd 2023)

A’ cur a-steach tagradh

Feumaidh tagraichean a tha a’ sireadh taic-airgid barantais clàr-iarrtais airson Tabhartas Barantais a lìonadh. Luchdaich a-nuas clàr-iarrtais an seo no cuir brath gu Comhairle nan Leabhraichean a dh’iarraidh lethbhreac. Tha an clàr-iarrtais ri fhaighinn an dà chuid anns a’ Ghàidhlig agus anns a’ Bheurla, agus ann an cruth Word no PDF. Feumaidh iarrtasan a bhith a‑steach co-dhiù sia seachdainean ron ath choinneimh de Chomataidh nan Tabhartas ach am bi iad air am measadh ann an àm.


Fiosrachadh deatamach

A thuilleadh air clàr-iarrtais air a lìonadh gu coileanta, feumaidh gach tagraiche na leanas a chur an cois an tagraidh:

a) geàrr-iomradh dhen obair a tha san amharc agus caibideil no earrann iomchaidh mar eisimpleir;

b) tuairmse dhen ùine obrach co-cheangailte ri ullachadh a’ chiad dreach;

c) plana obrach;

d) lethbhreac de chùmhnant foillseachaidh/conaltradh sgrìobhte leis an ùghdar a thaobh a’ phròiseict seo;

e) lethbhreac sgrìobhte de thuairmsean sam bith (m.e. airson eadar-theangachadh, obair-ealain, is msaa).

Dh’fhaodadh gum biodh dàil air tagradh mura tèid a h-uile fiosrachaidh a tha air iarraidh a chur a-steach na chois. Ma bhios feum air cuideachadh a thaobh an iarrtais, cuir brath chun na Roinn Litreachais is Foillseachaidh.

Aon tagradh mu choinneamh gach tiotal

Cha tèid gabhail ri barrachd air aon iarrtas airson tabhartas barantais agus aon iarrtas airson tabhartas foillseachaidh mu choinneamh gach tiotal fa leth. Aon uair ’s gun deach tagradh a chur a-steach, chan eil e ceadaichte tagradh eile a chur a-steach a’ sireadh tuilleadh taic dhen aon seòrsa airson an tiotal sin.


Iarrtasan coileanta

Bu chòir tagraidhean coileanta, cuide ri pàipearan-taice sam bith, a thilleadh gu:

Màiri NicCumhais, Oifigear Litreachais is Foillseachaidh air post-d (cuir ‘Iarrtas airson tabhartas barantais’ mar chuspair a’ phuist-dealain)

no tron phost gu:

Màiri NicCumhais, Oifigear Litreachais is Foillseachaidh, Comhairle nan Leabhraichean, 32 Sràid Achadh a’ Mhansa, Glaschu G11 5QP


Fiosrachadh mun cho-dhùnadh

Thèid fios mu cho-dhùnadh Comataidh nan Tabhartas a sgaoileadh gu tagraichean taobh a‑staigh dà sheachdain às dèidh coinneimh na Comataidh. Ma bhios iarrtas soirbheachail, le tabhartas barantais air a thabhann, thèid litir fhoirmeil le cùmhnant chun an tagraiche tron phost.


Dè an seòrsa taic a tha ri fhaotainn?

Thathar a’ cur fàilte air iarrtasan bho fhoillsichearan a tha a’ sireadh taic mu choinneamh cuid no na h-uile de chosgaisean co-cheangailte ri obair cruthachail anns na roinnean a leanas:

 • Leasachadh air sgrìobhadh ùr agus tùsail sa Ghàidhlig
 • Eadar-theangachadh bho chànan eile gu Gàidhlig
 • Nobhail grafaig Gàidhlig a chruthachadh (dealbhan agus teacsa)

Thathar a’ toirt prìomhachas ri bhith a’ leasachadh sgrìobhadh ùr agus tùsail a tha sa Ghàidhlig a-mhàin, ged a thathar cuideachd a’ cur taic ri obair dà-chànanach anns a bheil tomhas àrd de Ghàidhlig a’ nochdadh.


Nobhailean grafaig agus/no sgrìobhadh stèidhichte air cruth comaig

Tha taic barantais airson dealbhan ri fhaotainn a-mhàin airson obair ealain a tha na phàirt mhòr is bhunaiteach de phròiseact litreachais (m.e. leabhar stèidhichte air cruth comaig no nobhail grafaig, far a bheil an sgeul no am fiosrachadh air a thaisbeanadh tro dhealbhan ann an cruth comaig traidiseanta no ann an nòs ùr). Gu h-àbhaisteach, chan eil deilbh-còmhdaich no obair ealain eile a tha a’ sgeadachadh leabhar no a’ cur ri brìgh an teacsa airidh air taic barantais, ach dh’fhaodadh gum biodh cuideachadh ri fhaotainn tro thabhartas foillseachaidh.


Iarrtasan neo-iomchaidh

Tha cruthan ann ris nach bi a’ Chomhairle a’ cumail taic tro thabhartasan barantais. ’S iad sin:

 • Bathar shanasachd sam bith, a’ gabhail a-steach cairtean agus mìosachain, làraich-lìn agus blogaichean
 • Geamaichean, apaichean, mapaichean agus cur-seachadan
 • Leabhraichean no goireasan oideachaidh gu sònraichte airson sgoiltean (cuiribh brath gu Stòrlann)
 • Leabhraichean stiùiridh teicnigeach no leabhraichean-iùil
 • Leabhraichean foillsichte a-mhàin air-loidhne às aonais ro-innleachd chòraichean didseatach shoilleir airson bacadh a chur air sgaoileadh gun chead
 • Foillseachaidhean às aonais, no le glè bheag (nas lugha na 10%), de shusbaint ann an Gàidhlig na h-Alba.

Ìrean de thaic

Dh’fhaodadh gum faigheadh iarrtasan soirbheachail airson tabhartasan barantais taic suas gu na h-ìrean a leanas:

Na h-ìrean as àirde/ìsle de thaic

Cha bhithear gu h-àbhaisteach a’ tairgsinn taic barantais os cionn £6,000 airson iarrtas fa leth. Cha tèid beachdachadh air tagraidhean airson cuideachadh le cosgaisean cruthachail nas ìsle na £100.

Sgrìobhadh do dh’inbhich (na h-ìrean-taic as àirde)
 • Ficsean (iarrtas às leth sgrìobhadair stèidhichte*) – suas ri £6,000
 • Ficsean (iarrtas às leth sgrìobhadair ùr**) – suas ri £3,500
 • Rosg eile, a’ gabhail a-steach obair sgoilearach no deilbh-chluich (iarrtas às leth sgrìobhadair stèidhichte*) – suas ri £6,000
 • Rosg eile, a’ gabhail a-steach obair sgoilearach no deilbh-chluich (iarrtas às leth sgrìobhadair ùr**) – suas ri £3,500
 • Cruinneachadh/sreath bàrdachd mòr, ùr (iarrtas às leth sgrìobhadair stèidhichte*) – suas ri £6,000
 • Cruinneachadh/sreath bàrdachd ùr (iarrtas às leth sgrìobhadair ùr**) – suas ri £3,500

* Sgrìobhadair stèidhichte – san t-seagh seo, iadsan aig a bheil co-dhiù dà leabhar air fhoillseachadh

** Sgrìobhadair ùr – san t-seagh seo, iadsan aig nach eil barrachd air aon leabhar air fhoillseachadh

Sgrìobhadh do dhaoine òga (na h-ìrean-taic as àirde)
 • Ficsean do dheugairean/dhaoine òga (nas fhaide na 15,000 facal) – suas ri £3,000
 • Ficsean do dheugairean/dhaoine òga (suas ri 15,000 facal) – suas ri £2,500
 • Sgrìobhadh do chloinn (nas fhaide na 1,000 facal) – suas ri £1,500
 • Sgrìobhadh do chloinn (suas ri 1,000 facal) – suas ri £1,000

Tha na suimeannan gu h-àrd mar eisimpleir air na h-ìrean as àirde a dh’fhaodte fhaighinn airson cuideachadh le obair sgrìobhaidh cruthachail (agus chan ann, mar eisimpleir, mu choinneamh cosgaisean deasachaidh). Bidh na h‑ìrean gu h-àrd gan ath-sgrùdadh gach bliadhna.

Gus cothrom a bhith aig tagraiche an ìre as àirde de thaic fhaighinn, feumaidh na slatan-tomhais air fad a bhith air an coileanadh aig àrd ìre (faic ‘Measadh nan tagraidhean’ gu h-ìseal). Ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth a thaobh nan diofar raointean sònraichte agus ìrean-measaidh, cuir brath chun an Roinn Litreachais is Foillseachaidh.

Ceann-latha airson ath-sgrùdadh: An t-Samhain 2023

Chan eil e ceadaichte barrachd air aon iarrtas airson tabhartas barantais a chur a-steach às leth sgrìobhadair ùr, neo-fhoillsichte aig aon àm. Gus am bi iad air crìoch a chur air a’ chiad tabhartas barantais aca, cha tèid gabhail ri tagraidhean barantais eile às leth sgrìobhadair ùr.


Measadh nan tagraidhean

Thathar a’ measadh thagraidhean a rèir nan slatan-tomhais a leanas, a’ gabhail beachd air an fhiosrachadh a chaidh a thoirt seachad air a’ chlàr-iarrtais, cuide ri na pàipearan taice na chois. Tha co-dhùnaidhean a thaobh na h-ìre de thaic air an ruighinn le Comataidh nan Tabhartas an dèidh beachdachadh air na slatan-tomhais air fad. Tha e àbhaisteach gum bi neartan agus laigsean co-cheangailte ris gach iarrtas anns na raointean a leanas, ach bidh measadh cothromach air a dhèanamh an-còmhnaidh.

CHAN EIL an liosta gu h-ìseal ann an òrdugh cudromachd. Bithear a’ beachdachadh air na h‑ochd raointean fa leth.

1.         Càileachd chruthachail

Dè cho làidir ‘s a bhios an sgrìobhadh/rannsachadh? An dèan e leabhar math a thèid a mhargaidheachd?

2.         Ìre agus freagarrachd an t-susbaint Ghàidhlig

Am bi tomhas àrd dhen teacsa ann an Gàidhlig na h-Alba? Am bi an ìre cànain freagarrach dhan luchd-cleachdaidh air a bheilear ag amas?

3.         Iarrtas san amharc agus comas margaideachd

A bheilear dhen bheachd gum bi fèill mhòr air an tiotal? An e ùghdar stèidhichte a th’ ann? A bheil an obair a’ freagairt air gnèithean prìomhachais Chomhairle nan Leabhraichean airson na bliadhna sin?

Gnèithean prìomhachais 2023-24:

a) Rosg agus ficsean ann an cruth leabhair agus/no leabhair èisteachd agus/no leabhair-d;

b) Leabhraichean do dheugairean;

c) Leabhraichean cloinne sgrìobhte sa Ghàidhlig bho thùs.

Thathar a’ toirt prìomhachas do sgrìobhadh a chaidh a chruthachadh sa Ghàidhlig bho thùs (i.e. nach deach eadar-theangachadh bhon Bheurla/ cànan sam bith eile) ach bithear fhathast, ge-tà, a’ measadh iarrtasan mu choinneamh iomadh seòrsa obrach. Bidh prìomhachasan a thaobh gnèithean gan ath-sgrùdadh gach bliadhna.

4.         Luach spèisealta

Mura h-eil coltas ann gur e tiotal a reiceas aig àrd-ìre a bhios an seo, a bheil feartan matha eile co-cheangailte ris an obair, leithid luach cultarach no sgoilearach?

5.         Eòlas an sgrìobhadair

Dè an ìre de dh’eòlas a th’ aig an sgrìobhadair? A bheil iad ùr neo a bheil iad ann an clò mar-thà?

6.         Foillsichear

A bheil cùmhnant foillseachaidh air aontachadh?

7.         Clàr-ama obrach

A bheil an clàr-ama sgrìobhaidh a’ coimhead ciallach?

8.         Neart ionmhasail agus luach an airgid

A bheil na cosgaisean a’ coimhead reusanta? An deach airgead a bharrachd a lorg o bhuidhnean-taice eile?


Tabhartasan Maoineachaidh (2022-23)

Tabhartasan barantais: 10 tabhartasan luach £17,975 gu h-iomlan

Tabhartasan foillseachaidh: 21 tabhartasan luach £27,443 gu h-iomlan

Tabhartasan do dh’fhoillsichearan: £10,000

Gu h-iomlan 2022-23: £55,418 uile-gu-lèir


Ceistean a bharrachd?

Airson tuilleadh fiosrachaidh a thaobh tabhartasan barantais, cuir brath thugainn:

Fòn: 0141 337 6211

Post-d

Roinn Litreachais is Foillseachaidh

Comhairle nan Leabhraichean, 32 Sràid Achadh a’ Mhansa, Glaschu G11 5QP