Seinn Còmhla Rinn – Clàraidhean Fuaim

 

14 clàraidhean fauim le Linda NicLeòid a seinn òrain às an leabhran Seinn Còmhla Rinn, anns a bheil na h-òrain bho seiseannan Leugh is Seinn le Linda, air an ruith le Comhairle nan Leabhraichean.

Èist ris an liosta-cluiche an seo:

No dèan download dhe na faidhlichean fuaim air computair an seo:

Brùth air tiotal an òrain gus faidhle fuaim fhaighinn agus download a dhèanamh
 1. Ma tha thu deiseil airson stòiridh

 2. Ceann, gualainn, glùinean, cas

 3. Seas suas dìreach, sìn suas àrd

 4. Ho-caidh Co-caidh

 5. Gabh ceum air adhart

 6. Buail do làmhan

 7. Teadaidh air a’ phlaide

 8. Uilleam Òrdag

 9. Aon chorrag bheag

 10. Sùilean, cluasan, sròn is beul

 11. Tha mise mòr, tha luchag beag

 12. “Tha mi ruith,” ars’ an coineanach/rabaid

 13. Càit’ a bheil an luchag bheag?

 14. Cuir do làmhan air do cheann