Seinn Còmhla Rinn – Audio Recordings

 

14 audio recordings of Linda Macleod singing the songs from Seinn Còmhla Rinn, a booklet of songs from the Gaelic Books Council’s Leugh is Seinn le Linda sessions.

Listen to the playlist here:

Or download the sound files on your computer here:

Please click on the song title to access and download the sound file
 1. Ma tha thu deiseil airson stòiridh

 2. Ceann, gualainn, glùinean, cas

 3. Seas suas dìreach, sìn suas àrd

 4. Ho-caidh Co-caidh

 5. Gabh ceum air adhart

 6. Buail do làmhan

 7. Teadaidh air a’ phlaide

 8. Uilleam Òrdag

 9. Aon chorrag bheag

 10. Sùilean, cluasan, sròn is beul

 11. Tha mise mòr, tha luchag beag

 12. “Tha mi ruith,” ars’ an coineanach/rabaid

 13. Càit’ a bheil an luchag bheag?

 14. Cuir do làmhan air do cheann