Craobh nan Leabhraichean

Air fhoillseachadh: 25 Samhain 2022

Bidh Comhairle nan Leabhraichan a gabhal pàirt ann an Disathairne Fèill Noamh Anndrais gach bliadhna…

Barrachd fiosrachaidh

Beannachadh-bàird – dàn le Rody Gorman

Air fhoillseachadh: 19 Dàmhair 2022

  Beannachadh-bàird Do Phàdraig Dh’fhaodainn a bhith air mo mhealladh, Ach an dèidh dhomh dol a…

Barrachd fiosrachaidh

Na Duaisean Litreachais 2022 – Dealbhan

Air fhoillseachadh: 30 Sultain 2022

Chaidh Na Duaisean Litreachais 2022 a chumail ann an Cottiers Theatre air 15 Sultain 2022. Tha liost…

Barrachd fiosrachaidh

Na Duaisean Litreachais 2022: Luchd-buannachaidh

Air fhoillseachadh: 16 Sultain 2022

Chaidh buannaichean nan Duaisean Litreachais 2022 ainmeachadh. Chaidh duaisean a thoirt seachad ann…

Barrachd fiosrachaidh

Bliadhna Theàrlaich – dàn le Rody Gorman

Air fhoillseachadh: 13 Sultain 2022

  BLIADHNA THEÀRLAICH i.m. ER nach maireann Agus muir is tìr cho rèidh, Trom le ceò ʼs coilich…

Barrachd fiosrachaidh
NDL22 logo

Na Duaisean Litreachais 2022: Geàrr-liostaichean

Air fhoillseachadh: 18 Lùnastal 2022

Tha sinn air na geàrr-liostaichean ainmeachadh airson Nan Duaisean Litreachais 2022. Tha duaisean ri…

Barrachd fiosrachaidh
coille. Oighreachd - Rody Gorman

Oighreachd – dàn le Rody Gorman

Air fhoillseachadh: 28 Iuchar 2022

Oighreachd A’ siubhal am badeigin Air cùl an t-seanchais is am Parbh Thall ud gu tuath ’S an oighrea…

Barrachd fiosrachaidh
Letter to Glasgow

Litir gu Glaschu

Air fhoillseachadh: 22 Iuchar 2022

Tha sgeulachdan am falach air feadh Ghlaschu – ann an staran nan seann eaglaisean, ann an oisean na…

Barrachd fiosrachaidh

Comhaltachd LAS – fosgailte do thagraidhean

Air fhoillseachadh: 14 Iuchar 2022

Tha LAS 2023, cothrom taic do sgrìobhadair stèidhichte, fosgailte do sgrìobhadairean Gàidhlig a tha…

Barrachd fiosrachaidh

Do Aonghas Dubh Là na h-Aoise

Air fhoillseachadh: 7 Ògmhios 2022

Dàn le Bàrd Oifigeil a’ Chomuinn Ghàidealaich, Rody Gorman airson an 80mh co-latha breith aig sàr-bh…

Barrachd fiosrachaidh

Muinntireas do Sgrìobhadair Gàidhlig Òg

Air fhoillseachadh: 26 Cèitean 2022

’S e muinntireas ùr làn-mhaoinichte do sgrìobhadairean Gàidhlig eadar 18 agus 25 a th’ anns a’ Mhuin…

Barrachd fiosrachaidh

Sgoilearachd foillseachaidh 2022-23

Air fhoillseachadh: 16 Cèitean 2022

Ùidh agaibh ann am foillseachadh Gàidhlig? Sgoilearachd foillseachaidh maoinichte, ann an Gàidhlig n…

Barrachd fiosrachaidh

Gairm airson thagraidhean bho Luath Press

Air fhoillseachadh: 10 Cèitean 2022

Tha Luath Press air a bhith a’ foillseachadh ficsean Gàidhlig fon ainm FICSEAN LUATH fad ceithir bli…

Barrachd fiosrachaidh

Cuairt maim-slè Cèitean 2022

Air fhoillseachadh: 10 Cèitean 2022

Tha Alasdair C. Whyte air chuairt an-dràsta sna h-eileanan a’ bruidhinn air an leabhar iongantach ai…

Barrachd fiosrachaidh

Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2023: Cuir a-steach tagradh

Air fhoillseachadh: 9 Cèitean 2022

Tha Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra Gàidhlig 2023 a-nis fosgailte do thagraidhean, prògram bliadhna…

Barrachd fiosrachaidh

Iomairt nan Clach – dàn le Rody Gorman

Air fhoillseachadh: 29 Giblean 2022

  Iomairt nan Clach Shiubhail mi san Fhaoilinn leam fhìn gun bhacadh Agus gaoth bhon ear a’ sra…

Barrachd fiosrachaidh

Na Duaisean Litreachais 2022 – Fosgailte do thagraidhean

Air fhoillseachadh: 3 Màrt 2022

Tha Na Duaisean Litreachais 2022 fosgailte airson thagraidhean bho sgrìobhadairean agus foillsichear…

Barrachd fiosrachaidh

Ar Guthan

Air fhoillseachadh: 17 Gearran 2022

Uaireannan, is iad na ciad cheumannan sin ann an sgrìobhadh proifeiseanta as duilghe  – a’ cruthacha…

Barrachd fiosrachaidh

Sgeulachd Ghoirid airson Latha Naomh Bhaileintin – Fèineag Bhaileintin

Air fhoillseachadh: 14 Gearran 2022

Fèineag Bhaileintin – sgeulachd ghoirid ùr airson Latha Naomh Bhaileintin le Sylvia Hehir, eadar-the…

Barrachd fiosrachaidh

Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2022 – Coinnich ri Buannaiche na Duais Ghàidhlig

Air fhoillseachadh: 25 Faoilleach 2022

Chaidh an Duais Ghàidhlig mar phàirt de Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra Urras Leabhraichean na h-Al…

Barrachd fiosrachaidh

Luchd-buannachaidh Farpais-sgrìobhaidh Chaluim Chille 1500

Air fhoillseachadh: 15 Dùbhlachd 2021

Seo na pìosan aig an luchd-buannachaidh bhon fharpais-sgrìobhaidh Chalum Chille againn, a ruitheadh…

Barrachd fiosrachaidh

Comhaltachd Ghàidhlig LAS 2022

Air fhoillseachadh: 14 Dùbhlachd 2021

Tha Urras Leabhraichean na h-Alba air buannaichean duaise na ceathramh Comahaltachd LAS ainmeachadh….

Barrachd fiosrachaidh
coille. Oighreachd - Rody Gorman

Coille nan Leabhraichean

Air fhoillseachadh: 12 Samhain 2021

Carson a tha sinn a’ toirt taic do Trees for Life? Bidh an gnìomhachas foillseachaidh a’ toirt buaid…

Barrachd fiosrachaidh

Cathraiche Ùr aig Comhairle nan Leabhraichean

Air fhoillseachadh: 5 Samhain 2021

Tha Iseabail Mhoireach gu bhith na Cathraiche ùr aig Comhairle nan Leabhraichean. Tha Iseabail aithn…

Barrachd fiosrachaidh

Ruaraidh MacThòmais: Bàrd, Foillsichear, Sgoilear

Air fhoillseachadh: 5 Samhain 2021

B’ e Ruaraidh MacThòmais a’ chiad Chathraiche a bh’ aig Comhairle nan Leabhraichean (no an Comann Le…

Barrachd fiosrachaidh

Aisling – dàn le Rody Gorman

Air fhoillseachadh: 1 Samhain 2021

Dàn le Bàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich Rody Gorman airson fosgladh COP26 a chomharrachadh. ’S e prìom…

Barrachd fiosrachaidh

A’ comharrachadh Ruaraidh MhicThòmais

Air fhoillseachadh: 21 Dàmhair 2021

 Tha Leabharlann Bàrdachd na h-Alba agus Comhairle nan Leabhraichean a’ comharrachadh ceud bliadhna…

Barrachd fiosrachaidh

Luchd-buannachaidh Duais Ghàidhlig Bhaile na h-Ùige

Air fhoillseachadh: 4 Dàmhair 2021

Bha sinn toilichte taic a chur ri Farpais Bhàrdachd Bhaile na h-Ùige a-rithist am bliadhna. ‘S i San…

Barrachd fiosrachaidh

Na Duaisean Litreachais 2021: Luchd-buannachaidh

Air fhoillseachadh: 22 Sultain 2021

Chaidh Na Duaisean Litreachais 2021 a chomharrachadh le tachartas air-loidhne air YouTube air 16 Sul…

Barrachd fiosrachaidh