Breithneachadh Litreachais

Toraidhean 11 rud(an) an seo

 • An Ubhal as Àirde

  Wilson McLeod & Michael Newton (Deasaiche)

  Ann an The Highest Apple / An Ubhal as Àirde gheibhear barrachd air 200 teacsa à farsaingeachd de ghnèithean litreachais.

  £30.00

  Add to basket
 • Tradition, Transmission, Transformation

  Virginia Blankenhorn

  Sùil air na h-atharraichidhean mòra a tha tighinn air cultar agus cànain na Gàidhlig.

  £53.50

  Add to basket
 • Irish Pages – Vol. 5 No. 2

  Chris Agee & Cathal Ó Searcaigh (Deasaiche)

  Sgrìobhadh ùr ann an Gàidhlig na h-Èireann, le Máire Mhac an tSaoi, Liam Mac Cóil, Louis de Paor agus eile.

  £10.00

  Add to basket
 • Iasad Rann

  William Gillies & Donald E. Meek (Deasaichean)

  Cruinneachadh de bhàrdachd le Iain MacGill-Eain agus dàin a thionndaidh e bho Bheurla, Laidinn, Greugais agus Gearmailtis gu Gàidhlig.

  £25.00

  Add to basket
 • Laoidhean Spioradail Dhùghaill Bhochanain

  Dòmhnall E. Meek (Deasaiche)

  Anns an deasachadh ùr seo, the Dòmhnall Eachann Meek a’ sealltainn gu dlùth air gach filleadh is dual ann am bàrdachd Bhochanain.

  £25.00

  Add to basket
 • An Introduction to Gaelic Fiction

  Moray Watson

  Leabhar farsaing agus mionaideach air eachdraidh ficsean na Gàidhlig san 20mh linn suas gu 2011.

  £17.99

  Add to basket
 • Lainnir a’ Bhùirn

  Emma Dymock & Wilson MacLeòid

  Dusan aistean air doimhneachd agus beairteas litreachas na Gàidhlig san fhicheadamh linn agus bhon uair sin.

  £25.00

  Barrachd fiosrachaidh
 • The Poetry of Sorley MacLean

  Emma Dymock

  San leabhar seo tha sgùdadh mionaidean air bàrdachd Shomhairle MhicGIllEain. Freagarrach airson sgoilearan san àrd-sgoil agus oileanaich ach aois sam bith.

  £5.95

  Add to basket
 • An Cuilithionn 1939 / The Cuillin 1939 & Unpublished Poems

  Christpher Whyte (Deasaiche)

  Anns an leabhar seo, tha an dàn fada, poilitigeach aig Somhairle MacGill-Eain, An Cuilithionn air fhoillseachadh air fad airson a' chiad uair.

  £12.50

  Add to basket
 • Mairghread nighean Lachlainn, song-maker of Mull

  Colm Ó Baoill (Editor)

  Bàrdachd le Mairghread nighean Lachlainn bhon 17mh agus 18mh linn deug.

  £25.00

  Add to basket
 • Aiste 2

  Michel Byrne, Thomas Owen Clancy & Roibeard Ó Maolalaigh (Deasaichean

  Rannsachadh air Litricheas Gàidhlig.

  £15.00

  Add to basket

Toraidhean 11 rud(an) an seo