Ficsean Eucoir

Toraidhean 10 rud(an) an seo

 • Constabal Murdo 2: Murdo ann am Marseille

  Aonghas Pàdraig Caimbeul

  Ged a leig Constabal Murdo dheth a dhreuchd, agus e fhèin ’s a bhanacharaid air an dòigh a’ cur seachad nam feasgairean a’ coimhead ‘A Place in the Sun’, tha feum air fhathast ann an latha na h-èiginn.

  £8.99

  Add to basket
 • Hiort

  Iain F. MacLeòid

  Nuair a gheibhear corp nighean òg air na h-Eileanan Flannach, tha e coltach gu bheil cùisean gu math dòrainneach air a bhith a’ dol air adhart.

  £9.99

  Add to basket
 • Fon Choill

  Calum L. MacLeòid

  Bhuineadh Dòmhnall Moireasdan, am Megantic Outlaw, do theaghlach Leòdhasach a rinn an dachaigh ann am Megantic ann an Canada anns an dàrna leth de na 1800an.

  £9.99

  Add to basket
 • Còig Duilleagan na Seamraig

  Ruairidh MacIlleathain

  Tha an stòiridh, a tha a' gluasad eadear a' Ghàidhealteachd, Èirinn, Lunnainn agus Paris, a' gabhail a-steach thachartasan mòra o chionn ceud bliadhna.

  £9.99

  Add to basket
 • Constabal Murdo

  Aonghas Pàdraig Caimbeul

  Tha bràiste òir luach nam mìltean mòra air a dhol à sealladh à Caisteal Chiosamuil am Barraigh. 'S ann air Constabal Murdo (Murdo Mhurchaidh 'ic Mhurchaidh Bhig bhon a' Bhac) a tha uallach faighinn a-mach cò dh'fhalbh leatha.

  £8.99

  Add to basket
 • Dìoghaltas

  Iain F. MacLeòid

  Sreath mhurtan air Eilean Leòdhais ’s gun dad gan ceangal ri chèile ach seann dhealbh.

  £11.99

  Add to basket
 • Teas

  Maoilios Caimbeul

  Tha beatha shona Iain Mhurchaidh dol a dh’atharrachadh gu tur. Chan e mhàin gu bheil a shaoghal ga thilgeil bun-os-cionn ach tha e a’ tighinn fo amharas eucoir.

  £8.99

  Add to basket
 • Shrapnel

  Tormod Caimbeul

  Cò ris a tha sinn a’ coinneachadh anns an leabhar seo? Anns a' chiad anail, tha sinn ann an còmhlan Eòin Iosèphus Mac-a-Phì agus Fatsboy Donati, aig a bheil ceangal ris an aitreamh anns a bheil sinn, Donati’s.

  £8.99

  Add to basket
 • Na Klondykers

  Iain F. MacLeòid

  1989. An ‘Cogadh Fuar’ aig àirde. Agus a-mach bho bhaile beag Gàidhealach tha cabhlach iongantach: ceudan de bhàtaichean-iasgaich Ruiseanach.

  £8.99

  Add to basket
 • Cò Rinn E?

  Dòmhnall Iain MacÌomhair

  'S e baile beag, socair a th' ann am Baile Thorcuill. Ach nuair a thachras murt anns an taigh mhòr air iomall a' bhaile, tha iomadh duine fo amharas.

  £3.00

  Add to basket

Toraidhean 10 rud(an) an seo