Dàna-thuras & Gaoir-sgeul

A' sealltainn 1–12 de 36 toraidhean

 • Tàcharan Mhealbhaigh

  Ruairidh MacIlleathain

  Tha an nobhail ùr seo steidhichte air eilean mas fhìor, Mealbhaigh, an lùib dìomhaireachd an teaghlach is An Dàrna Cogadh air fàire.

  £12.99

  Add to basket
 • Constabal Murdo 2: Murdo ann am Marseille

  Aonghas Pàdraig Caimbeul

  Ged a leig Constabal Murdo dheth a dhreuchd, agus e fhèin ’s a bhanacharaid air an dòigh a’ cur seachad nam feasgairean a’ coimhead ‘A Place in the Sun’, tha feum air fhathast ann an latha na h-èiginn.

  £8.99

  Add to basket
 • A’ Fàgail An Eilein

  Mòrag Law

  Nobhail beò-ghlacmhor a' gabhail a-steach ciad ghaol, tinneas, imrich, an-fhois, dìomhaireachd is dùbhlain.

  £8.99

  Add to basket
 • Samhradh ’78

  Màrtainn Mac an t-Saoir

  Cha b’ ann buileach ga dheòin a chaidh Cailean Quinn a dh'Uibhist a Deas agus gu uncail, an Dr Ruairidh MacGillÌosa - banntrach Barrach aig deireadh a bheatha-obrach

  £9.99

  Add to basket
 • An Nighean air an Aiseag

  Aonghas Pàdraig Caimbeul

  Thachair Alasdair agus Eilidh air a chèile air an aiseag eadar an t-Òban agus Muile, 's cha deach sin riamh a-mach às an cuimhne.

  £7.99

  Add to basket
 • Am Balach Beag a dh’Èisteadh aig Dorsan

  Alison Lang

  Tha an t-eilean làn de sgeulachdan, agus tha Tormod gan cluinntinn a h-uile taobh dhan tèid e.

  £8.99

  Add to basket
 • Saoghal Eile

  Màiri E. NicLeòid

  Bha Eilidh daonnan a’ gabhail iongnadh dè seòrsa beatha a bh’ aig a seanair is a seanmhair anns a’ Bhaile Dearg, a chaidh a bhàthadh le sgeama Hydro bho chionn bhliadhnaichean.

  £7.99

  Add to basket
 • Banais na Bliadhna

  Maureen NicLeòid

  Banais eile, prèasantan a bharrachd, agus cosgais mhòr nan lùib. Tha Anna seachd sgìth dheth.

  £7.99

  Add to basket
 • An Làmh a Bheir

  Seonaidh Charity

  Chan eil Calum buileach riaraichte leis an obair aige airson companaidh mhòir. Air turas a Namibia, tha e ag ionnsachadh rudan mu bhuaidh sanntachd nam bancairean air na dùthchasaich a tha a’ fosgladh a shùilean.

  £7.99

  Add to basket
 • Cho Snog ‘s A Tha Thu

  Alison Lang

  A bheil fhios agad cò tha a' bruidhinn riut air an eadar-lìon?  A bheil e gu diofar cho fad 's a tha iad snog? Bidh Naomi a' cur cus earbsa ann an daoine, agus anns an app sòisealta aice, SNOG.

  £7.99

  Add to basket
 • Glainne

  Daibhidh Eyre

  Tha teagasg ceimigeachd san àrd-sgoil a' còrdadh ri Sarah Chaimbeul, ach tha tubaist san deuchainn-lann a' toirt oirre cuimhneachadh air rudeigin uabhasach a dh'èirich dhi san oilthigh.

  £7.95

  Add to basket
 • Feur Buidhe an t-Samhraidh

  Tim Armstrong

  Cha robh càil a dhùil aig Colman gum biodh e a' teicheadh bhon phoileas, ach a-nis cha robh e a' faicinn dòigh às.

  £7.99

  Add to basket

A' sealltainn 1–12 de 36 toraidhean