Bàrdachd Thradaiseanta

A' sealltainn 1–12 de 39 toraidhean

 • Aiseirigh: Òrain le Alastair Mac Mhaighstir Alastair

  Sgàire Ullas (deasaiche)

  Is e seo a’ chiad leabhar a dh’fhoillsich an Clò Glas. Agus, le bhith ga fhoillseachadh, tha fìor-chlasaig na Gàidhlig air a cur an clò a-rithist mu dheireadh thall.

  £20.00

  Add to basket
 • Iain mac Mhurchaidh: The Life and work of John MacRae, Kintail and North Carolina

  Màiri Sìne Chaimbeul (Deasaiche)

  Beatha agus obair Iain mhic Mhurchaidh, Cinn Tàile agus Carolina a Tuath.

  £25.00

  Add to basket
 • Cluaintean Uaine

  Seòras Moireach & Dòmhnall MacIllÌosa

  Seo a-nise airson a’ chiad turas cruinneachadh taitneach den bhàrdachd aig Seòras L Moireach agus Dòmhnall MacIllÌosa.

  £15.00

  Add to basket
 • A’ Bhàrdachd aig Dòmhnull Iain MacFhionghuin: Rabbie

  Dòmhnull Iain MacFhionghuin

  Chuir Iain (Rabbie) seachad pàirt mhath dhe bheatha na sheòladair aig muir. Bhiodh e a’ leughadh bàrdachd Ghàidhlig agus thòisich e air rannan a chur còmhla mu làithean òige am Barraigh.

  £8.99

  Add to basket
 • Seòlaidh Mise Null

  Iain Dhonnchaidh

  Ged a tha iomadach bliadhna o dh'eug an t-Athair Iain MacIlleMhaoil à Barraigh (1880-1951), tha deagh chuimhne air fhathast - mar shagart, mar bhàrd agus mar dhuine air an robh meas mòr.

  £8.99

  Add to basket
 • Bàrdachd Uilleam Iain Caimbeul

  Nan MacDonald (Deasaiche)

  Tha òrain de gach seòrsa againn an seo - òrain gaoil, òrain molaidh, òrain cianalais agus òrain èibhinn eirmseach.

  £12.95

  Add to basket
 • Oiteagan à Tìr nan Òg

  Ruairidh MacAoidh

  Nuair a nochd Oiteagan à Tìr nan Òg ann an 1938, no beagan às dèidh sin, bha fèill mhòr air, agus tha òrain Ruairidh MhicAoidh à Uibhist a Tuath air a bhith measail aig Gàidheil riamh on uair sin.

  £10.95

  Add to basket
 • Le Mùirn / With Affection

  Catrìona Mhoireach

  Càirdeas shònraichte is com-pàirteachas eadar an sàr-bhàrd Gàidhealach, Murchadh MacPhàrlain, is an t-sàr-bhana-sheinneadair Ghàidhealach, Mairead NicLeòid, a thug buaidh mhòr air ceòl Gàidhealach.

  £10.00

  Add to basket
 • Bàrdachd Raibeirt Burns ann an Gàidhlig

  Mìcheal Bauer

  Tha an leabhar seo a' toirt cruinn nan eadar-theangachaidhean, beagan a bharrachd air 300 dhiubh, airson a' chiad turas a-riamh san aon leabhar.

  £15.00

  Add to basket
 • Bho Ghinealach gu Ginealach

  Jo NicDhòmhnaill & Màiri Anna Chaimbeul (Deasaiche)

  Taghadh de na h-òrain agus a' bhàrdachd Ghàidhlig aig an teaghlach Caimbeulach à Taobh a Deas Loch Baghasdail, Uibhist a Deas.

  £15.00

  Add to basket
 • BARDACHD SCALPAIGH

  MacLeod, Morag (ed.)

  BARDACHD SCALPAIGH | 2161 | MacLeod, Morag (ed.)

  £15.00

  Barrachd fiosrachaidh
 • Bàrd Chliuthair – A Bheatha agus A Bhàrdachd

  Lachlainn MacAmhlaidh (Deasaiche)

  Rinn Alasdair MacFhearghais iomadh seòrsa bàrdachd mu dheidhinn tachartan ionadail, a' toirt a-steach aoirean, òrain eibhinn, òrain agus cumhachan mu thimcheall chogaidhean.

  £10.00

  Barrachd fiosrachaidh

A' sealltainn 1–12 de 39 toraidhean