Bàrdachd Thradaiseanta

A' sealltainn 1–12 de 36 toraidhean

 • A’ Bhàrdachd aig Dòmhnull Iain MacFhionghuin: Rabbie

  Dòmhnull Iain MacFhionghuin

  Chuir Iain (Rabbie) seachad pàirt mhath dhe bheatha na sheòladair aig muir. Bhiodh e a’ leughadh bàrdachd Ghàidhlig agus thòisich e air rannan a chur còmhla mu làithean òige am Barraigh.

  £8.99

  Add to basket
 • Aeòlus!

  Dòmhnall Ruadh Mac an t-Saoir

  Airson a' chiad turas, seo Aeòlas agus am Balg le Dòmhnall Ruadh Mac an t-Saoir ann an clò.

  £14.99

  Add to basket
 • Aiseirigh: Òrain le Alastair Mac Mhaighstir Alastair

  Sgàire Ullas (deasaiche)

  Is e seo a’ chiad leabhar a dh’fhoillsich an Clò Glas. Agus, le bhith ga fhoillseachadh, tha fìor-chlasaig na Gàidhlig air a cur an clò a-rithist mu dheireadh thall.

  £12.00

  Barrachd fiosrachaidh
 • Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair : Selected Poems

  Ruaraidh S. MacThòmais (Deasaiche)

  Chan eil bàrd Gàidhlig a bha a' sgrìobhadh san 18mh linn aig a bheil cliù nas motha ann an saoghal na Gàidhlig na Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair. Seo taghadh de ceithir dàin deug a tha a' toirt sealladh farsaing den a' chuid bhàrdachd aige.

  £11.50

  Add to basket
 • As a’ Bhràighe / Beyond the Braes

  Effie Rankin

  Seo a' chiad tùras a chaidh cruinneachadh de na h-òrain Ghàidhlig Ailein an Rids MhicDhòmhnaill a chur ann an clò.

  £12.50

  Add to basket
 • Bàrd Chliuthair – A Bheatha agus A Bhàrdachd

  Lachlainn MacAmhlaidh (Deasaiche)

  Rinn Alasdair MacFhearghais iomadh seòrsa bàrdachd mu dheidhinn tachartan ionadail, a' toirt a-steach aoirean, òrain eibhinn, òrain agus cumhachan mu thimcheall chogaidhean.

  £10.00

  Add to basket
 • Bàrdachd Chaluim Ruaidh

  Calum MacNeacail

  Cruinneachadh àlainn de bhàrdachd le 'Calum Ruadh' (1902-1978) à Braidh air an Eilean Sgitheanach.

  £3.00

  Add to basket
 • Bàrdachd Raibeirt Burns ann an Gàidhlig: Eadar-theangachaidhean na 19mh is na 20mh linn

  Mìcheal Bauer (Deasaiche)

  Tha an leabhar seo a' toirt cruinn nan eadar-theangachaidhean, beagan a bharrachd air 300 dhiubh, airson a' chiad turas a-riamh san aon leabhar.

  £15.00

  Add to basket
 • Bho Ghinealach gu Ginealach

  Jo NicDhòmhnaill & Màiri Anna Chaimbeul (Deasaiche)

  Taghadh de na h-òrain agus a' bhàrdachd Ghàidhlig aig an teaghlach Caimbeulach à Taobh a Deas Loch Baghasdail, Uibhist a Deas.

  £15.00

  Add to basket
 • Carragh na Cuimhne

  Coinneach Dòmhnallach

  Rugadh Coinneach Dòmhnallach ann an 1891 ann an Sanndabhaig. Mar a thuigeas duine bhon bhàrdachd a tha anns an leabhar seo, bha ùidh mhòr anns a' Ghàidhlig agus ann an dualchas nan Gàidheal.

  £4.00

  Add to basket
 • Casan Ruisgte

  Donnchadh MacLeòid

  Cruinneachadh goirid, àlainn de bhàrdachd le sgrìobhadair Gàidhlig ainmichte.

  £2.00

  Add to basket
 • Ceud Òran le Raibeart Burns

  Raibeart Burns

  Bàrdachd Rabeirt Bhurns air eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig.

  £5.20

  Add to basket

A' sealltainn 1–12 de 36 toraidhean