Na Duaisean Litreachais 2022: Geàrr-liostaichean

Air fhoillseachadh: 18 Lùnastal 2022 ann an Naidheachdan

NDL22 logo

Tha sinn air na geàrr-liostaichean ainmeachadh airson Nan Duaisean Litreachais 2022. Tha duaisean rim faighinn ann an ceithir roinntean airson leabhraichean a chaidh fhoillseachadh eadar 1 Cèitean 2021 agus 30 Giblean 2022.

Leabhar as Fheàrr do Chloinn/Òigridh 
Blàr Mòr na Fighe – Marie C. NicAmhlaigh, dealbhan le Robin Bans (Acair)
Caiptean Cora – Lana Pheutan, dealbhan le Alice NicBhatair (Theatre Gu Leòr)
Dubh às – Sylvia Hehir, eadar-theangaichte le Johan Nic a’ Ghobhainn (Garmoran Publishing)
Mòr-thubaist aig na Geamannan Gàidhealach – Riel Nason, eadar-theangaichte le Mòrag Anna NicNèill, dealbhan le Nathasha Pilotte (Bradan Press)

Duais Ruaraidh MhicThòmais airson Leabhar Bàrdachd (le taic bho Leabharlann Bàrdachd na h-Alba)
An Seachdamh Tonn / The Seventh Wave – Sandaidh NicDhòmhnaill Jones (Acair)
Dùileach / Elemental – Marcas Mac an Tuairneir (Evertype)
Eadar Ceòl is Coròna: Bàrdachd is òrain – Dòmhnall Eachann Meek (CLÀR)
Fear de Mhuinntir Sholais / A Sollas Man – Fred MacAmhlaigh (Acair)

Duais Chomann Gàidhealach Lunnainn airson Leabhar Ficsein
Às a’ Chamhanaich – Aonghas MacLeòid (Bradan Press)
Constabal Murdo 2: Murdo ann am Marseille – Aonghas Pàdraig Caimbeul (Luath Press)
Dòrlach Sìl: Sgeulachdan Sean agus Ùr – Maoilios Caimbeul (Luath Press)
Linne Dhomhain – Alistair Paul (Luath Press)

Duais Dhòmhnaill Meek airson Leabhar Neo-fhicsein
Ainmean Tuineachaidh Leòdhais / The Settlement Names of Lewis – Richard A.V. Cox (Clann Tuirc)
Maim-slè – Alasdair C. MacIlleBhàin (Theatre Gu Leòr)
Rotal: Iasgairean Leòdhais ’s Na Hearadh – Magaidh Nic a’ Ghobhainn (Heather Isle Publishing)

Tha dà dhuais eile ann airson làmh-sgrìobhainnean neo-fhoillsichte.

Làmh-sgrìobhainn Neo-fhoillsichte as Fheàrr do Chloinn/Òigridh (le taic bho Acair)
An Cat Coigreach – June C. Ghreumach
Càirdeas Àraidh– Alasdair MacEòsaiph
Sguir a Chomhartaich – June C. Ghreumach
Taigh a’ Phuimcein: Dàn do dh’Oidhche Shamhna – Alistair Paul

Làmh-sgrìobhainn Neo-fhoillsichte as Fheàrr do dh’Inbhich
Am Measg Luaithrean Beò – Robbie MacLeòid
Ceum – Iain D. Urchardan
Daol am Shùil – Calum MacFhionghain
Iomall: Cruinneachadh de Sgeulachdan Ficsean Saidheansail – Alistair Paul

Thèid an luchd-buannachaidh ainmeachadh Diardaoin 15 Sultain 2022. Nach tig thu còmhla rinn gu Cottiers Theatre ann an Glaschu air an oidhche sin? Gheibhear tiogaidean an seo.