Na Duaisean Litreachais 2021: Luchd-buannachaidh

Air fhoillseachadh: 22 Sultain 2021 ann an Naidheachdan

Chaidh Na Duaisean Litreachais 2021 a chomharrachadh le tachartas air-loidhne air YouTube air 16 Sultain 2021. Coimhead a-rithist air a’ chuirm an seo.

Leabhar as Fheàrr do Chloinn/Òigridh
Òran mo Sheanar, Catrìona Lexy Chaimbeul (Acair)

Duais Ruaraidh MhicThòmais airson Leabhar Bàrdachd (le taic bho Leabharlann Bàrdachd na h-Alba)
100 Dàn as Fheàrr Leinn / 100 Favourite Gaelic Poems, deas. Pàdraig MacAoidh & Jo NicDhòmhnaill (Luath Press)

Duais Chomann Gàidhealach Lunnainn airson Leabhar Ficsein
Fon Choill, Calum L. MacLeòid (CLÀR)

Duais Dhòmhnaill Meek airson Leabhar Neo-fhicsein
Dràma na Gàidhlig: Ceud Bliadhna air an Àrd-ùrlar / A Century of Gaelic Drama, deas. Michelle NicLeòid (Association for Scottish Literary Studies)

Highly commended
Eachdraidh le Càirdeas is Cridhe: Ainmean-àite Ceann a Tuath Leòdhais / History with Heart and Soul: The Place-names of North Lewis, Comunn Eachdraidh Nis & Dr Rachel Barrowman (Acair)

Làmh-sgrìobhainn Neo-fhoillsichte as Fheàrr do Chloinn/Òigridh (le taic bho Acair)
Curstag a’ Chearc Ruadh, Liam Alasdair Crouse

Làmh-sgrìobhainn Neo-fhoillsichte as Fheàrr do dh’Inbhich
A’ Ruith Eadar Dà Dhràgon, Màrtainn Mac an t-Saoir