Bàrdachd le Rody Gorman agus Clive Boutle

20 Dàmhair 2022 11:00 am

 

Thig còmhla ri bàrd A’ Chomuinn Ghàidhealach (2021), Rody Gorman, agus foillichear Clive Boutle ann an còmhradh mu bhàrdachd, le leughaidhean, is tì agus coifidh ri fhaighinn, aig an WASPS Artist’s Studios ann am Peairt.

Tha an tachartas seo na phàirt dhen Mòd Nàseanta Rìoghail ann am Peairt.