A Poetry Feast of Mythical Beasts

5 Samhain 2022 6:00 pm

Le bhith a’ cleachdadh sgeulachdan à beul-aithris Albannach, tha seachdnar – Hollie McNish, Dave Hook, Katie Ailes, bàrd Gàidhlig Ceitidh Chaimbeul, Anita Mackenzie, Julie Rea agus Calum Rodger – a’ cur dhàn ùra ri na creutairean a tha rim faighinn ann an ùr-sgeulan na h-Alba, agus gan toirt chun aonamh linn air fhichead, le brosnachadh bho Púca Printhouse, a dhealbhaich am mapa “Mythical Beasts of Scotland”.

Tha an tachartas seo na phàirt den fhèis bhàrdachd Push the Boat Out.

Tiogaidean