A’ comharrachadh cànan, tìr is daoine nan Eilean

20 Dàmhair 2022 6:00 pm

Feasgar le ùghdaran de trì leabhraichean ùra mu bheatha sna h-Eileanan.

Tha Rody Gorman – aon dhe na doaine a rinn eadar-theangachadh air leabhar Derek Robertson, Bho Bheul an Eòin – a’ cur ainmean air eòin is beathaichean a tha air imrich gu tuath air sgàth atharrachadh na gnàth-shìde.

Tha leabhar Will Maclean, Compelled by Memory (cuideachd sgrìobhte le Marian Leven agus Arthur Watson), a’ coimhead air eachdraidh strì an fhearainn an ann Leòdhas, air a chomharrachadh le carraighean-cuimhne air an dealbhachadh le Will Maclean.

Ann an Riddoch on the Outer Hebrides tha Lesley Riddoch ag ùrachadh na sgrìobh i mu bheatha sna h-Eileanan às dèidh turas baidhsagail bho Bharraigh gu Rubha Robhanais a rinn i còig bliadhna deug air-ais, a’ sealltainn nan dùbhlan a th’ aig coimhearsnachdan ùra aig a bheil sealbh air an fhearann aca fhèin.

Bidh na trì sgrìobhadairean a’ còmhradh le chèile agus bidh leabhraichean rin reic às dèidh làimh. ‘S e tachartas Beurla a tha seo.

Tiogaidean