Sruth – Leabharlann Bàrdachd na h-Alba

18 Màrt 2022 7:30 pm

Tha Leabharlann Bàrdachd na h-Alba gu bhith a’ comharrachadh cultar na Gàidhlig fad an Earraich le sreath de thachartasan làn-Ghàidhlig, gus bàrdachd, ceòl is coimhearsnachdan na Gàidhlig ann an Dùn Èideann is air feadh Lodainn a thoirt cruinn. Bithear a’ cur fàilte air bàird Ghàidhlig ainmeil, leithid Bàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich, Rody Gorman, agus thèid òrain a ghabhail leis na seinneadairean a bhios an lathair.

18 Màrt 2022 – 7:30f
Dòmhnall Meek, Niall O’Gallagher agus Isabelle Bain

22 Giblean 2022 – 7:30f
Màrtainn Mac an t-Saoir, Ceitidh Chaimbeul agus Fearghas Rothach

20 Cèitean 2022 – 7:30f
Rody Gorman, Babs NicGriogair agus Peigi Nic a’ Phiocair

Tiogaidean