Posted on Leave a comment

Edinburgh International Book Festival seeking new director

The Trustees of the Edinburgh International Book Festival are looking to appoint a new director after Nick Barley has announced that the 2023 festival would be his last in the role.

For more information about the job vacancy, please visit EIBF’s website. Applications for the role closes at 5pm, Tuesday 11 April.

To receive an information pack about the job opportunity and how to apply, visit https://www.aeminternational.co.uk/current-opportunities.

Posted on Leave a comment

Call for submissions from Luath Press (Gaelic only)

 

 

 

 

 

 

 

Tha Luath Press air a bhith a’ foillseachadh ficsean Gàidhlig fon ainm FICSEAN LUATH airson cha mhòr còig bliadhna a-nis. Tha an sreath ùr seo a’ dol bho neart gu neart.

Tha Luath toilichte cuireadh a thoirt do sgrìobhadairean ficsein ann an Gàidhlig na h-Alba: nobhailean, neo molaidhean air nobhailean, a chur a-steach airson foillseachadh ann an 2024 air adhart. Bithear a’ beachdachadh air cruinneachaidhean de sgeulachdan goirid Gàidhlig cuideachd. Ma tha thu nad ùghdar le nobhail Gàidhlig do dh’inbhich (30,000 facal de dh’fhaid aig a’ char as giorra agus 100,000 facal aig a’ char as fhaide), bhitheamaid toilichte cluinntinn bhuat!

Thathar ag amas air co-dhiù 2 nobhail Ghàidhlig fhoillseachadh a h-uile bliadhna.

Cuideachd, mura h-eil an nobhail/cruinneachadh sgeulachdan Gàidhlig agad deiseil fhathast, bhitheamaid airson cluinntinn bhuat cuideachd. Cuir a-steach na th’ agad!

Thèid gach tagradh a chumail dìomhair. Bi mothachail: chan urrainn dhuinn gealltanas a thoirt dhut gun tèid d’ obair fhoillseachadh, agus tha am prògram foillseachaidh againn airson nobhailean Gàidhlig cuingealaichte gu 2-3 nobhail gach bliadhna. Mura tèid gabhail ri do thagradh, gu mì-fhortanach, chan urrainn dhuinn a dhol an sàs ann an deasbaireachd.

Ceann-latha: Diciadain 31 am Màrt 2023.

Cuir fios gu Joan Nicdhòmhnaill, Àrd Neach-deasachaidh Ficsean Luath:
[email protected] ro 31/03/23

NEO gu Oifis Luath Press (faighnich airson Gavin MacDougall – Beurla a mhàin): 0131 225 4326

Airson barrachd fiosrachaidh mu Ficsean Luath, rach gu www.luath.co.uk/gaidhlig

Pròiseact FICSEAN LUATH ann an co-bhonn ri Comhairle nan Leabhraichean.
Posted on Leave a comment

Course: Grammar and Language Usage – Writing skills

The Gaelic Books Council are holding a three day Gaelic grammar course in Glasgow for fluent Gaelic speakers who wish to develop their written Gaelic skills. The course will be taught in Gaelic by Ruairidh Maclean, a writer and journalist who has been teaching Gaelic for many years.

The course is particularly suitable for adults involved in writing Gaelic prose, whether it be fiction or non-fiction, although poets and those involved in other genres are welcome too!

It will take place from Tuesday 21st – Thursday 23rd February 2023, 9.30am-5pm at 22 Mansfield Street, Partick (the office of Theatre Gu Leòr).

There are limited spaces available, so please contact John at [email protected] before 10 February 2023 to reserve a place.

For further enquiries and information on course fees, please contact [email protected].

 

Posted on 1 Comment

Aonghas “Dubh” MacNeacail (1942-2022)

Aonghas “Dubh” MacNeacail (1942-2022)

It is with sadness that we received news of the death of Aonghas MacNeacail, an exceptional poet who campaigned for the Gaelic language and inspired many other writers. Aonghas achieved international recognition for his poetry and won many prizes, including the Bardic Crown at the National Mod in 2004 and the Féile Filíochta in the same year. He leaves a legacy to Gaelic literature that will be treasured by readers, and those of us who knew him personally will miss him tremendously. The staff and board of the Gaelic Books Council extend our sincere sympathy to Gerda, Robbie, Galina and Aonghas’s whole family at this difficult time.

Posted on Leave a comment

Christmas Gifting Tree / Craobh nan Leabhraichean

Each year Comhairle nan Leabhraichean takes part in St Andrew’s Fair Saturday, a festival that aims to counteract the values that Black Friday often represents. Creative arts and cultural groups come together across the globe to put on events and support social causes.

This year we are asking for your kindness and generosity by launching our Christmas Gifting Tree to help give children from disadvantaged backgrounds a Gaelic book this Christmas. All it takes is a small donation of £6.99 per book. To donate please visit https://www.gaelicbooks.org/product-category/christmas-gifting-tree  

The Christmas Gifting Tree will run from Saturday 26 November to Saturday 10 December.  The books will then be wrapped and sent out to schools on the last week of term.

Thank you for helping us share the gift of reading this Christmas.

Posted on Leave a comment

Beannachadh-bàird – a poem by Rody Gorman

 

Beannachadh-bàird
Do Phàdraig

Dh’fhaodainn a bhith air mo mhealladh,
Ach an dèidh dhomh dol air ais ann an eachdraidh
Cha d’fhuair mi sgeul à measg nam bàrd
A fhuair an t-urram bhon Chomann againn
Mar a bu chòir is bu dual, air MacAmhlaigh,
Mac a’ Ghobhainn, Ruaraidh MacT no Mac Gill-Eain.
Fhuair mi lorg na dhèidh sin air Leathanaich,
Ceart gu leòr, agus Dòmhnallaich is Caimbeulaich
Is Leòdaich air choreigin cho math, duine no dithis
A Chlann MhicAonghais is a Chlann MhicCoinnich,
Cainmeag is Cainmean is cuideigin à Cùl a’ Bhìgis
Gun luaidh air luchd nan aon duan is na bàrdain
’S na daiseachain air an taghadh nan àite mar ollamh filidh.
Seadh, a Raghnaill òig a tha thu ann, a-nis
Bho fhuair thu fhèin an t-urram àrd
Air a bheil thu cho làn airidh
Ged nach maireadh an cliù ach bliadhna,
Feuch am bi thu nad fhear-dàna
San Taobh Sear thall ud leat fhèin
A’ sealltainn a-mach air a’ Chuan a Tuath
’S am buin an guth taght’ agad ris an linn
F aill ill hi ri ri ri sam beò sinn.

Peter Mackay is the new bard of An Comunn Gàidhealach, succeeding Rody Gorman. A huge congratulations to Peter Mackay on receiving this honour.

Posted on 1 Comment

The Gaelic Literature Awards 2022: The Winners

The winners of the Gaelic Literature Awards have been announced. Prizes were awarded in four categories for books published between 1 May 2021 and 30 April 2022, and also for unpublished manuscripts for adults and children/young people, at Cottiers Theatre, Glasgow, on Thursday 15 September 2022.

Best Book for Children/Young People
Dùbh as by Sylvia Hehir, translated by Johan Smith (Garmoran Publishing)

 

The Derick Thomson Prize for Best Poetry Book (sponsored by The Scottish Poetry Library)
Eadar Ceòl is Corona by Donald Meek (CLÀR)

 

The Highland Society of London Fiction Prize
Constabal Murdo 2: Murdo ann am Marseille by Angus Peter Campbell (Luath Press)

 

The Donald Meek Award for Best Non-fiction Book
Ainmean Tuinneachaidh Leòdhais/ The Settlement Names of Lewis by Richard A.V. Cox (Clann Tuirc)

 

Best Unpublished Manuscript for Children/ Young People (in association with Acair)
An Cat Coigreach by June C. Graham

 

Best Unpublished Manuscript for Adults
Am Measg Luaithrean Beò by Robbie MacLeod

 

Posted on Leave a comment

Bliadhna Theàrlaich – a poem by Rody Gorman

 

BLIADHNA THEÀRLAICH
i.m. ER nach maireann

Agus muir is tìr cho rèidh,
Trom le ceò ʼs coilich ri dùrdan
Is calman-coille ri durrghail
ʼS caoirean is cearc ri glòigeil
Is na fithich anns an ròcanaich
Is an uiseag aʼ gairm gu h-àrd

Is an eala-bhàn o hi ri ri ri guileag,
Fairichidh mi ʼn glaodhairʼ ag èigheachd
A-mach às an dubhar is, ag aiseag —
Feuch! — Rìgh nan Eilean
Aʼ tighinn mu dheireadh thall
Mar a bu mhithich air cho mall.

THE YEAR OF THE PRINCE

The griefsea and shoreland are so flatat-peaceready,
Heavy with smokemist as crestcockerels dustmurmur
And a common wood-pigeon purrcoogruntwails
And all the crabchicks cluckclack
And the ravens hoarsecroak and the lark
Proclaimcrows out highloud and all that and those
Words for the birds by Mac Mhaighstir Alasdair

And the emptywhite pillared stone whooper
O hi ri ri sounds its joyscreechswan-song,
I feelhear the loud-speakercrier death-watchproclaiming
Out of the dowerdarkness and, restorationcrossing over
Like a ship-of-the-line of old, the Lord of the Isles —
Trybehold! — coming at long last over by
And high time for all that itʼs so slowlate.

Rody Gorman is the bard of An Comunn Gàidhealach.