Posted on Leave a comment

Job Vacancy: Sales and Marketing Officer

Job Vacancy: Sales and Marketing Officer

Posted on 4 July 2022 in Latest News

We are looking for a Sales and Marketing Officer to join our busy team, working to deliver effective campaigns to market Gaelic books and the Gaelic Books Council’s services and projects.

Email address for applications: Alison Lang via [email protected]

Tuairisgeul Obrach: Oifigear Reic is Margaidheachd

Tiotal na Dreuchd Oifigear Reic is Margaidheachd
Ceann-latha Tuairisgeul Obrach 04 Iuchar 2022
Ceann-latha airson Thagraidhean 18 Iuchar 2022
A’ freagairt gu Stiùiriche Chomhairle nan Leabhraichean
Àite-obrach 32 Sràid Achadh a’ Mhansa, Glaschu G11 5QP (no obair bhon taigh, a rèir suidheachadh an tagraiche)
Raon Tuarastail £23,000 – £28,000

 

Prìomh adhbhar na h-Obrach

Tha Reic is Margaidheachd deatamach ann an obair Chomhairle nan Leabhraichean, a’ phrìomh bhuidheann airson litreachas na Gàidhlig, airson dàimhean a stèidheachadh agus a leasachadh le foillsichearan agus luchd-reic leabhraichean, ìrean reic a mheudachadh agus ìomhaigh Chomhairle nan Leabhraichean àrdachadh ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta, le bhith a’ leasachadh làthaireachd na buidhne air-loidhne agus anns na meadhanan agus làthaireachd na Gàidhlig aig tachartasan litreachais agus cultarach.

Bhiodh eòlas ann an obair mhargaidheachd na bhuannachd, ach tha cothroman trèanaidh ann do neach aig am biodh ùidh ann a bhith a’ leasachadh nan sgilean aca chun na h-ìre iomchaidh.

 

Prìomh dhleastanasan is uallaichean

 • A’ stiùireadh ro-innleachd margaidheachd Chomhairle nan Leabhraichean, a’ gabhail a-steach iomairtean reic agus sanasachd sheirbheisean, phròiseactan agus thachartasan
 • Uallach airson co-òrdanachadh na làraich-lìn aig Comhairle nan Leabhraichean agus airson nam meadhanan sòisealta agus cuairt-litrichean puist-d.
 • Eòlas iomchaidh air litreachas na Gàidhlig, agus gu sònraichte air an stoc de leabhraichean a bhios Comhairle nan Leabhraichean a’ reic.
 • A’ leasachadh agus a’ dìon cliù agus ìomhaigh Chomhairle nan Leabhraichean, a’ dèanamh cinnteach gu bheil suaicheantas na buidhne ga chleachdadh gu cunbhalach thairis air a h-uile seanail mhargaidheachd.
 • A’ leasachadh agus a’ cruthachadh iomairtean margaidheachd èifeachdach airson sheirbheisean, thachartasan agus phròiseactan.
 • A’ cruthachadh diofar stuthan mhargaidheachd air-loidhne agus far-loidhne leithid: bileagan, comharran-leabhair, sanasan agus bhidiothan.
 • Ag obair gus figearan reic leabhraichean Gàidhlig àrdachdadh le iomairtean margaidheachd didseatach agus traidiseanta agus sireadh chothroman reic aig tachartasan agus gu bùithtean, sgoiltean agus leabharlannan.
 • A’ cur air dòigh tachartasan litreachais, air-loidhne agus aghaidh ri aghaidh, aig fèilltean leabhraichean agus gu neo-eisimeileach air feadh Alba.
 • A’ stiùireadh Leugh is Seinn le Linda, prògram de sheiseanan leughaidh agus seinn airson clann òg.
 • Sùil a chumail air leasachaidhean teicneòlach ann am foillseachadh agus margaidheachd leabhraichean gus beachdan a thoirt seachad air ciamar as urrainnear teicneòlas ùr a chleachdadh ann an obair Chomhairle nan Leabhraichean.
 • Taic a thoirt do dh’fhoillsichearan le margaidheachd nan leabhraichean Gàidhlig aca.
 • Ag obair còmhla ris an Stiùiriche gus buidseat margaidheachd agus thachartasan aontachadh.
 • Aithisgean a sgrìobhadh agus a thaisbeanadh don bhòrd-stiùiridh.
 • Dleastanasan is uallaichean reusanta eile a ghabhail os làimh – cuid a bhios taobh a-muigh uairean obrach àbhaisteach.

 

Teisteanasan is Riatanasan na Dreuchd

 • Thathas an dùil gum bi ceum-oilthigh no eòlas obrach iomchaidh ann am margaidheachd, stiùireadh phròiseactan no cuspair coltach aig an tagraiche.
 • Thathas a’ sireadh tagraiche eòlach is èifeachdach, le deagh sgilean tionnsgalach, a tha comasach air obrachadh mar phàirt den sgioba agus gu neo-eisimeileach.
 • Bu chòir do thagraichean a bhith comasach ann an cleachdadh Microsoft Office (gu h-àraid Word agus Excel ) agus a bhith eòlach air na meadhanan sòisealta agus prògraman dealbhaidh Adobe agus/neo Canva, ach tha trèanadh ri fhaighinn ma tha feum air.
 • Tha e riatanach gum bi deagh sgilean sgrìobhaidh ann an Gàidhlig agus Beurla aig an tagraiche. Bidh trèanadh ri fhaighinn ma tha feum air.
 • Tha e riatanach gum bi sgilean conaltraidh àrd-ìre aig an tagraiche ann an Gàidhlig agus Beurla. Ann a bhith a’ dèiligeadh le luchd-ceannaich agus luchd-ùidhe feumaidh iad a bhith tuigseach, mothachail, sùbailte agus cothromach, le sàr-sgilean eadar-pearsanta.
 • Bu chòir don tagraiche a bhith comasach air lìonraidhean agus com-pàirteachasan seasmhach is èifeachdach a chruthachadh agus a leasachadh, a leudaicheas gnìomhachdan Chomhairle nan Leabhraichean.
 • Feumaidh an neach san dreuchd a bhith dealasach mu obair is lèirsinn Chomhairle nan Leabhraichean agus comasach air dòighean cruthachail a lorg gus litreachas na Gàidhlig agus leughadh sa Ghàidhlig a bhrosnachadh.
 • Bu chòir do chead-dràibhidh a bhith aig an neach san dreuchd, cothrom air càr agus comas air siubhal gu coinneamhan, taisbeanaidhean agus fèilltean leabhraichean, is eile.

 

Cùmhnantan Seirbheis san Fharsaingeachd

 • Bidh an tuarastal dhan dreuchd seo san raon £23,000 – £28,000.
 • Is e 25 latha an làn-chòir air fòrladh sa bhliadhna (ag èirigh gu 30 latha an dèidh seirbheis còig bliadhna) a thuilleadh air na làithean poblach àbhaisteach (12 làithean).
 • Tha sgeama peinnsein (QWPS) aig Comhairle nan Leabhraichean agus thèid an neach san dreuchd a chlàradh air an sgeama seo às dèidh trì mìosan.
 • Tha uairean-obrach àbhaisteach eadar 09.00 agus 17.00 Diluain gu Dihaoine. Tha tomhas de shùbailteachd sna h-uairean-obrach sin le tìde dheth mu choinneamh corra àm-obrach air an fheasgar no aig an deireadh-sheachdain. Bidh am prìomh àite-obrach aig oifis Chomhairle nan Leabhraichean aig 32 Sràid Achadh a’ Mhansa an Glaschu, ach dh’fhaodadh an neach seo a bhith ag obair bhon taigh aig amannan, a rèir suidheachadh an tagraiche.
 • Bidh an t-Oifigear Reic is Margaidheachd a’ freagairt don Stiùiriche.
 • Is e dreuchd làn-ùine a tha seo agus cha bhi cead aig an neach san dreuchd obair sam bith eile a ghabhail os làimh a bhios ann an còmhstri ri, agus/no a tha neo-chunbhalach le an dleastanas mar neach-obrach do Chomhairle nan Leabhraichean.
 • Faodaidh an dreuchd a toirt gu crìch air taobh seach taobh, le brath aon mhìos a thoirt seachad. Bu chòir gur e mìos slàn a bhiodh an seo, a’ fàgail às saor-làithean.
 • Is e sia mìosan an ùine pròbhaidh san dreuchd seo.
 • Cuirear a-mach cunnradh cosnaidh mionaideach chun an tagraiche shoirbheachail.

 

Tagraidhean

Bu chòir tagradh airson na h-obrach le làn-chunntas beatha (CV) a chur a-steach, agus litir a’ mìneachadh carson a tha thu freagarrach airson na dreuchd seo agus mar a chuireas tu ri obair is lèirsinn Chomhairle nan Leabhraichean.

Bu chòir ainmean dithis luchd-taic a chur ri na tagraidhean, ris am faod sinn dèiligeadh airson tuilleadh fiosrachaidh ma thèid agallamh a thairgsinn dhut.

Is e 5.00f air Diluain 18 Iuchar 2022 an latha deireannach airson tagraidhean. Bu chòir an cur gu: Alison Lang air [email protected]

Posted on Leave a comment

Do Aonghas Dubh Là na h-Aoise

Do Aonghas Dubh Là na h-Aoise

Posted on 7 June 2022 in Latest News

A poem by An Comunn Gàidhealach’s official Bard, Rody Gorman to mark the 80th birthday of award-winning Gaelic poet and songwriter, Aonghas Dubh MacNeacail.

Do Aonghas Dubh Là na h-Aoise

Fhir-dhàna ’s ollaimh ri filidheachd,
Seadh, agus ri seanchas
Is ealain a tha thu ann,

A cheist is a chuspair
A bhuain aois a’ gheallaidh
’S t’ anam dubh dubh gun sgur

Agus do shùilean beò nan lasair
Nad shuidhe sa chnoc a’ sealltainn a-mach
Air an Eilean ’s na Crìochan ’s Leum na Caillich,

An dèidh dhut èirigh ’s falbh
Agus an obair mhòr agad
Is an dreuchd ud a leigeil a-nuas

Mu dheireadh thall ’s a-bhos
Is na leabhraichean a chur an dara taobh
Mar a dhèanadh na linn am bodach

Na aon luaireagan beag air teòradh,
A chiall, ris a’ bhlàths a-staigh,
Cha chreid mi nach fhàg sinn,

Mar chuimhneachan ’s mar chomharradh,
A’ chathair agad thall ud
Bàn ’s falamh gu Là Luain.

Posted on Leave a comment

The Young Gaelic Writer Residency

The Young Gaelic Writer Residency

Posted on 26 May 2022 in Latest News

The Gaelic Writer Residency is a new fully-funded residency for Gaelic writers aged between 18 and 25. This two-week residency will take place from Monday 29 August to Sunday 11 September 2022, and the resident will receive a fee, a travel and research allowance, and one-to-one mentoring with an established Gaelic writer. The deadline for applications is Monday 20 June (midnight).

This is a new residency funded by Comhairle nan Leabhraichean and developed in collaboration with Cove Park.

Key Points
 • The residency at Cove Park will take place from Monday 29 August to Sunday 11 September 2022.
 • The Writer will receive a total residency fee of £900 (£450 per week), plus a travel allowance of up to £300 and a research allowance of up to £200.
 • The Writer will be allocated four sessions of one-to-one mentoring with an established Gaelic writer. The fees for this are covered by the project.
 • The residency will include one event at Cove Park during the second week, the form and scope of which will be agreed upon by the Writer, Cove Park and Comhairle nan Leabhraichean.
 • The residencies are designed to support the development of new work, research, and experimentation.
 • Cove Park’s team will support research and practical requirements leading up to and during the residency.

What Cove Park Provides
 • Individual private accommodation/workspace on site at Cove Park.
 • Workspace and meeting space within the communal Jacobs Building, which also houses a library, a large rehearsal room with a wooden floor, open-plan kitchen and dining area, and laundry facilities.
 • Unlimited access to the 50-acre site.

Who Can Apply?

To be eligible to apply you must be a Gaelic writer based in Scotland between the ages of 18 and 25.


How to Apply?

Applications can be submitted via the online Application Form. The Application Form must include:

 • Your name and contact details.
 • A statement in Gaelic (no more than 500 words) briefly describing your current work and the reasons for your interest in this residency and mentoring opportunity.
 • Your CV, including the names and contact details of two professional referees, from a teacher, tutor, or employer, for example (please note we will only contact your referees if your application is shortlisted for interview).
 • A list of the samples of work provided.

Please upload the following documentation or accompanying material within the Application Form:

 • Prose, no more than 500 words (no more than 2 pages). Poetry, up to 4 poems (no more than 4 pages). You may submit some English prose or poems as an example of your work, but please ensure that at least 50% of your accompanying material is written in Gaelic.

We can accept submissions in audio or video formats if this is preferable to a written application. If you consider yourself to have a disability, please tell us if there are any reasonable adjustments to the application process that would be of assistance to you. If you would like to discuss this, or need help making your application, please contact Cove Park’s Programmes & Communications Producer Alex Marrs directly.


Shortlisting and Appointment Process

Selection for interview will be based on the following criteria:

 • The quality of your ideas and work.
 • Your need for an extended period of research and development, and your reasons for applying to this programme.
 • Your interest in working within a community of artists.

We will acknowledge receipt of your application as soon as it is received. This acknowledgement will include a link to our anonymous Equality, Diversity & Inclusion monitoring form for completion and we would be grateful for your time with this. If you do not receive this acknowledgement, please contact Cove Park directly to confirm receipt of your application.

The applications will be short-listed for interview jointly by Cove Park and Comhairle nan Leabhraichean together with the external advisor and former Cove Park resident Rody Gorman.

All applicants will be notified if their submission has been shortlisted for interview by Friday 24 June 2022. Interviews will take place via Zoom during the week of Monday 27 June 2022. The interview panel will include members of the Cove Park and Comhairle nan Leabhraichean teams, and a programme advisor.

We want our residencies, programmes, and resources to be open, inclusive, and welcoming to all. We are currently reviewing how we work towards achieving greater equality within all levels of our organisation and across all programmes.

We actively encourage applications from all backgrounds and communities, from ethnically diverse people, people with disabilities, and all those who have been historically underrepresented within the cultural sector. Our intention is to better reflect society as a whole in our programme in terms of race, religion, ability, gender, sexuality, age and socio-economic status.

Please note, we will store applications electronically for one year. The data contained within your application will not be used for any purpose other than short-listing, running, and evaluating the programme. We will not share your details with any third parties without obtaining permission from you to do so.

We would prefer not to receive applications by post. However, if you would like to submit supplementary material, such as catalogues, with your application please post these to the address below. If you would like this material to be returned to you, please enclose a self-addressed and stamped envelope.

Deadline for applications: Monday 20 June 2022 (midnight)

Posted on Leave a comment

Publishing Scholarship

Publishing Scholarship

Posted on 16 May 2022 in Latest News

Funded Scottish Gaelic publishing Scholarship for the MLitt in Publishing Studies, University of Stirling, 2022-23.

The Gaelic Books Council Scholarship in association with the Stirling Centre for International Publishing and Communication at the University of Stirling.

Course starts: September 2022. On-campus.

Prospective students for the Gaelic Scholarship must be fluent in written and spoken Gaelic.

For an informal chat at this stage, please email John Storey.

Click here for more information on the MLitt Publishing course at University of Stirling.

More information on the Gaelic Scholarship will be published on the Gaelic Books Council website at the end of May 2022.

Posted on Leave a comment

Call for submissions from Luath Press (Gaelic only)

Call for submissions from Luath Press (Gaelic only)

Posted on 10 May 2022 in Latest News

Tha Luath Press air a bhith a’ foillseachadh ficsean Gàidhlig fon ainm FICSEAN LUATH fad ceithir bliadhna a-nis. Tha an sreath ùr seo a’ dol bho neart gu neart.

Tha Luath toilichte cuireadh a thoirt do sgrìobhadairean ficsein ann an Gàidhlig na h-Alba: nobhailean, neo molaidhean air nobhailean, a chur a-steach airson foillseachadh ann an 2023 air adhart. Bithear a’ beachdachadh air cruinneachaidhean de sgeulachdan goirid Gàidhlig cuideachd. Ma tha thu nad ùghdar le nobhail Gàidhlig do dh’inbhich (30,000 facal de dh’fhaid aig a’ char as giorra agus 100,000 facal aig a’ char as fhaide), bhitheamaid toilichte cluinntinn bhuat!

Thathar ag amas air co-dhiù dà nobhail Ghàidhlig fhoillseachadh a h-uile bliadhna.

Cuideachd, mura h-eil an nobhail/cruinneachadh sgeulachdan Gàidhlig agad deiseil fhathast ach ma tha thu a’ miannachadh foillseachadh ann an 2023/24 air adhart, bhitheamaid airson cluinntinn bhuat cuideachd. Cuir a-steach na th’ agad!

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu Joan Nicdhòmhnaill, Àrd Neach-deasachaidh Ficsean Luath.

NEO cuir fòn gu Oifis Luath Press air 0131 225 4326 (faighnich airson Gavin MacDougall – Beurla a mhàin)

Ceann-latha: Diluain 01 an Lùnastal 2022.

Pròiseact FICSEAN LUATH ann an co-bhonn ri Comhairle nan Leabhraichean.

 

* Thèid gach tagradh a chumail dìomhair. Bi mothachail: chan urrainn dhuinn gealltanas a thoirt dhut gun tèid d’ obair fhoillseachadh, agus tha am prògram foillseachaidh againn airson nobhailean Gàidhlig cuingealaichte gu 2-3 nobhail gach bliadhna. Mura tèid gabhail ri do thagradh, gu mì-fhortanach, chan urrainn dhuinn a dhol an sàs ann an deasbaireachd.

Posted on Leave a comment

Gaelic New Writers Awards 2023: Apply Now

Gaelic New Writers Awards 2023: Apply Now

Posted on 9 May 2022 in Latest News

Applications are now open for the 2023 Gaelic New Writers Awards, an annual programme offered by the Gaelic Books Council in partnership with Scottish Book Trust.

The deadline for all applications is Wednesday 13 July.

Click here for instructions on how to apply on The Scottish Book Trust’s website (in Gaelic only).

Two places are available for new Gaelic writers. The awards are free to apply to, all travel expenses are covered and awardees are chosen by a panel of judges.

The Awards will run from January 2023-January 2024. During the programme, awardees receive:
 • a £2,000 cash award, allowing them to focus on their work
 • tailored personal development opportunities, which can include mentoring from writers and industry professionals
 • PR, performance and presentation training
 • the opportunity to showcase work to publishers and agents
 • a week-long retreat offering time, space and the freedom to create new work in idyllic surroundings
 • a year’s subscription to the Society of Authors
 • a place on a three-day Gaelic writing and editing course

The New Writers Awards will only go ahead in 2023 if Scottish Book Trust secures the funding required to run the programme. The retreat is also subject to circumstances and dependent on any applicable travel restrictions.

Click here for instructions on how to apply on The Scottish Book Trust’s website (in Gaelic only).

Any questions? Email Alison Lang on [email protected]

Posted on Leave a comment

Iomairt nan Clach – a poem by Rody Gorman

Iomairt nan Clach – a poem by Rody Gorman

Posted on 29 April 2022 in Latest News

 

Iomairt nan Clach

Shiubhail mi san Fhaoilinn leam fhìn gun bhacadh
Agus gaoth bhon ear a’ sracadh

Is faram nan tonn mu na sligean air a’ mhol
Bucha Makariv Mariupol

Far an cuireadh iad air iomairt nan clach
Kolomyya Bakhchysarai Backmach

Och ann an linn cogadh nan con
Hi ri ri Kharkiv Kherson

Is och nach b’ iad na fir
Kalush Poltava Staryi Sambir.

Chì mi na h-ògain air a’ Chnoc thall gam bogadh
Ò nàili bho hò  ’s na h-iseanan a’ gnogadh

Agus fo mo spòig an talamh bog
Mar bhlàr-mòna Kiliia Krivoy Rog

Is chì mi tè san sgàilean bhuam thall
Air m’ ais air a’ Chruard is fuil air a sgall

Agus na cuirp a’ fàs grod
Kaharlyk Tulchyn Myrhorod

Anns a’ bhuachar, a Dhia,
Chall èile Kaniv Zaporizhzia.

Posted on 1 Comment

The Gaelic Literature Awards 2022 – Open to entries

The Gaelic Literature Awards 2022 – Open to entries

Posted on 3 March 2022 in Latest News

The Gaelic Literature Awards 2022 are open to submissions from Scottish Gaelic writers and publishers. Prizes will be awarded for books published between 1st May 2021 and 30th April 2022 in a number of categories:

  • Poetry – The Derick Thomson Prize, sponsored by the Scottish Poetry Library
  • Fiction – The Highland Society of London Prize
  • Non-fiction – The Donald Meek Award
  • Children/young people

In addition to published books, there is also an opportunity for writers to submit unpublished manuscripts for children and for adults. As part of the prize, the winner of the best manuscript for children will have the opportunity to develop their book with the publisher, Acair.

The deadline for submissions is 30th April 2022. Information on how to submit an entry and the competition terms and conditions can be found here. The winners will be announced on 15th September 2022.

 

 

Posted on Leave a comment

Ar Guthan

Ar Guthan

Posted on 17 February 2022 in Latest News

Those first steps towards getting your work published can be the most daunting. How do you connect with the publishing industry and submit your script? Ar Guthan offers new Gaelic writers an opportunity to get professional feedback and mentoring from editors and publishers to help them do just that.

Ar Guthan is a partnership between Creative Scotland and the Gaelic Books Council. We want to hear from writers who are working on a novel, creative non-fiction book, or collection of short fiction, and who have not had a book-length work published before. There is a simple application form to fill in, and we also want to see a sample of your work in progress. Full details on how to apply can be found here.

We are not looking for poetry, children’s books or graphic novels at this time, although we may be able to help writers in these genres through future schemes.

We are particularly keen to hear from underrepresented writers, especially those living in island or rural areas, those who identify as Black, Asian or another Minority Ethnicity, as disabled, as LGBTQ+, and/or people from low-income households. All applicants must be 18 or over and resident in Scotland.

We also welcome applications from people who may lack confidence in writing Gaelic, for whatever reason. Those who would find it easier to submit their application and/or a sample of their work in progress in an alternative format are asked to contact us by phone or email to discuss this.

Further information on how to apply, and the application form, are available (in Gaelic only) here.

Deadline: 14 Giblean 2022