New and recommended in the shop

The Sounds of Love – Fuaimean Gràidh

Niall O'Gallagher

A collection of Gaelic poems by Niall O'Gallagher, translated to English by Peter Mackay, Deborah Moffatt and others.

£12.00

Teach Your Dog GAELIC

Anne Cakebread

Teach your dog (and yourself) Gaelic with these simple phrases.

£5.99

Fir an Diùraidh

Alistair Paul

Six men make their way in a small boat from the Isle of Arran to Inveraray to serve on a jury, but will they reach the court with a clean conscience?

£7.99

Gun Sireadh, Gun Iarraidh

The work of one of the great unsung heroines of Scottish Gaelic song – Frances Tolmie – is celebrated in a new, expanded edition of her seminal collection of songs which has influenced generations of singers.

£20.00

Tàcharan Mhealbhaigh

Ruairidh MacIlleathain

Ruairidh MacIlleathain's new novel is set on a fictional island off the coast of Scotland tangled in family secrets and on the brink of the Second World War.

£12.99

Gun Sireadh, Gun Iarraidh – Spiral-bound

The work of one of the great unsung heroines of Scottish Gaelic song – Frances Tolmie – is celebrated in a new, expanded edition of her seminal collection of songs which has influenced generations of singers.

£20.00

An Gille, am Famh, an Sionnach ‘s an t-Each: An Sgeulachd Bheò-dheilbhte

This is a brilliant and creative rendition of The Boy, The Mole, The Fox and The Horse: The Animated Story by Charlie Mackesy translated into Gaelic by Johan Nic a’ Ghobhainn.

£20.00

Crann-fìge

Fig Tree is Duncan Gillies' fourth published collection of short stories and the first book of his in which Gaelic and English appear together, side by side.

£10.95

Supporting Scottish Gaelic writers and publishers

The Gaelic Books Council is the lead organisation with responsibility for supporting Scottish Gaelic writers and publishers, and for raising the profile and reach of Scottish Gaelic books in Scotland and internationally.

Discover our work for publishers

The Gaelic Books Council provides assistance for publishers who wish to publish Scottish Gaelic literature by offering funding opportunities through commission and publication grants.

Discover our work for writers

The Gaelic Books Council provides assistance for Scottish Gaelic writers by offering funding opportunities through commission grants.

LATEST NEWS

Edinburgh International Book Festival seeking new director

3 March 2023

The Trustees of the Edinburgh International Book Festival are looking to appoint a new director afte…

Read more

The Gaelic Literature Awards 2023 – Open to entries

2 March 2023

The Gaelic Literature Awards 2023 are now open to submissions from Scottish Gaelic writers and publi…

Read more

Call for submissions from Luath Press (Gaelic only)

1 February 2023

              Tha Luath Press air a bhith a’ foillseachadh ficsea…

Read more

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TV

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

Tha tagraidhean fosgailte airson Na Duaisean Litreachais 2023!
Riaghailtean is clàr-iarrtais nar bio.

Submissions are open for the Gaelic Literature Awards 2023!
Rules and entry form in our bio.
#duaislit23 #gàidhlig #gaelicbooks #gaelicliterature

Bòrd na Gàidhlig Creative Scotland Scottish Poetry Library
...

Tha Na Duaisean Litreachais 2023 fosgailte airson thagraidhean! Ceann-latha: 30 Giblean 🥳

The #Gaelic Literature Awards 2023 are now open to submissions! Closing date: 30 April

Ceangal sa bhio againn / link in bio

Le taic bho: @bordnagaidhlig agus @creativescots

#DuaisLit23 #Gaelic #literature #literaryawards #minoritylanguages #scotland #gàidhlig
...

Tàcharan Mhealbhaigh le Ruairidh MacIlleathain ‒ ga chur air bhog Disathairne 25 Gearran aig 12:30f, san Taigh-òsta Bheaufort, 11 Rathad Chùil Daothail, Inbhir Nis.
#seachdainnagàidhlig #cleachdi

Eilean beag Gàidhealach...uachdaran ùra...planaichean dìomhar Nadsaidheachd...agus an tàcharan a tha na lùib.

Ri fhaighinn sa bhùth againn agus air loidhne!

***

Tàcharan Mhealbhaigh by Roddy Maclean ‒ book launch on Saturday 25 February, 12:30pm at the Beaufort Hotel, 11 Culduthel Road, Inverness.

A small island on the west coast of Scotland...new landowners...secret Nazi plots...and the changeling child at the centre of it all.

Available in our shop and online!
...

Seo agabh cuid de na leabhraichean as ùire bho na mìosan a dh`fhalbh! Nach iad a tha àlainn. Thigibh a-steach dhan a` bhùth no taghail air an làrach-lìn againn gus barrachd fhaicinn.

Here are some of the newest books from the past few months. Aren`t they beautiful. Come into the shop or visit us online to see more.
...

Cur air bhog mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig!📚
Book launch as part of World Gaelic Week! #seachdainnagàidhlig

Bidh Alistair Paul a’ tighinn a-nall à Eilean Arainn gus bruidhinn mun leabhar ùr aige, Fir an Diùraidh.
San nobhail ùir, tha sinn ann an eathar beag an cuideachd sianar Arannach air an t-slighe gu bhith a’ suidhe air an diùraidh aig cùirt an t-seisein ann an Inbhir Aora aig toiseach an 19mh linn. Cho luath ’s a dh’fhàgas an t-eathar an cidhe aig Tràigh a’ Chaisteil ann an Arainn teannaidh rudan ri dhol ceàrr, togaidh conas ceann is na chois thig peacaidhean nam fear am follais. An ruig na fir a’ chùirt ann an tìde is ma ruigeas am bi e an comas dhaibh breitheanas a thoirt a-mach air an co-chreutairean le cogais ghlan?

*Ceangal Eventbrite nar bio*

Alistair Paul will be visiting from the Isle of Arran to talk about his new novel, Fir an Diùraidh (Men of the Jury).
This new book, set at the start of the 19th century, follows six men from Arran as they make their way by boat to the mainland to serve on a jury in Inveraray. But as soon as the boat leaves the harbour in Brodick, things start to go wrong as each of their sins are uncovered. Will they manage to reach land and make it to court with a clean conscience?

*Link to Eventbrite in our bio*
...

Oidhche sgoinneil a bh’ againn aig Duaisean Nan Sgrìobhadairean Ùra! Tha sinn a’ coimhead air adhart ri leabhar ficsean eucoir Shelagh Chaimbeul, Far na Slighe, a’ leaughadh nuair a bhios e ann an clò.

We had a wonderful night at the New Writers Showcase and we’re looking forward to reading Shelagh Campbell’s crime ficsean book, Far na Slighe, when it’s in print!

#writershowcase @scottishbooktrust
...

Oidhche na Taigeise sona dhuibh! Seo pìos beag den òran Rantin’ Rovin’ Robin le Rabbie Burns, air a chur dhan Ghàidhlig le Ruairidh MacDhòmhnaill.

Tha leabhraichean de dh’òrain Raibeirt Burns ann an Gàidhlig rim faighinn sa bhùth tron ceangal nar bio:

`Ceud Òran le Raibeart Burns`, 100 dàin air an eadar-theangachadh le Ruairidh MacDhòmhnaill (Chan eil mòran leth-bhreacan air fhàgail. Faigh fear fhad ’s a tha iad fhathast ann!)

`Bàrdachd Raibeirt Burns ann an Gàidhlig`, deasaichte le Mìcheal Bauer, cruinneachadh de 300 eadar-theangachaidhean de bhàrdachd Burns bho na 19mh is 20mh linn .

***
Happy Burns Night! Here is a snippet of Rantin’ Rovin’ Robin translated into Gaelic by Rev. Roderick Macdonald.

Gaelic translations of Robert Burns’ poetry are available from our shop through the link in our bio:

`Ceud Òran le Raibeart Burns`, 100 Burns poems translated by Rev. Roderick Macdonald. (There aren’t many left, so when they’re gone, they’re gone!)

`Bàrdachd Raibeirt Burns ann an Gàidhlig`, edited by Michael Bauer, a collection of 300 Gaelic Burns translations from the 19th and 20th centuries.
...

⚠️Tha dàil ann le pàsganan a tha a’ dol thall thairis le Royal Mail an-dràsta. Tha Royal Mail ag obair gu cruaidh gus na trioblaidean aca a chàradh agus tha sinn duilich airson a’ bhuaidh a tha dàil Royal Mail eadar-nàiseanta air a thoirt air ar luchd-ceannaich.

Royal Mail are experiencing disruption to items sent to international destinations, resulting in delays. Royal Mail are working to resolve the issue as quickly as possible and we are sorry for any disruption it is causing.

If you have any questions about your order, please DM us.
...