New and recommended in the shop

Da Peerie Prince

Antoine de Saint-Exupery

A Shetlandic version of the famous children's title Le Petit Prince (The Little Prince).

£10.99

The Women of Coigach

Lisa MacDonald

A collection of new poems by Lisa MacDonald.

£7.99

Cha Till Mise

Ruaraidh G MacIlleathain

Cha Till Mise - convoys to Russia in the Second World War.
On 11th September 1928, HMS Achates (H12) was built at the John Brown Ironworks, Clyde River. On the 31st December 1942, HMS Achates (H12) was sunk in the Arctic Ocean by the Kriegsmarine.

£15.00

A Thogail Dùn

Take a trip back in time and imagine building a fort out of wood and stone.

£14.00

Polaris

Marcas Mac an Tuairneir

Polaris is the fourth collection from award-winning Gaelic- and English-language poet Marcas Mac an Tuairneir.

£12.99

Òr a Mhaireas

Various Authors

This collection features new Gaelic poetry from eleven writers with Nova Scotian connections.

£8.99

Compelled by Memory: The Lewis Land Monuments, 1994 – 2019

Lindsay Blair et al.

An in-depth analysis of five stone monuments in the Isle of Lewis.

£20.00

Supporting Scottish Gaelic writers and publishers

The Gaelic Books Council is the lead organisation with responsibility for supporting Scottish Gaelic writers and publishers, and for raising the profile and reach of Scottish Gaelic books in Scotland and internationally.

Discover our work for publishers

The Gaelic Books Council provides assistance for publishers who wish to publish Scottish Gaelic literature by offering funding opportunities through commission and publication grants.

Discover our work for writers

The Gaelic Books Council provides assistance for Scottish Gaelic writers by offering funding opportunities through commission grants.

LATEST NEWS

The Gaelic Literature Awards 2022: The Winners

16 September 2022

The winners of the Gaelic Literature Awards have been announced. Prizes were awarded in four categor…

Read more

Bliadhna Theàrlaich – a poem by Rody Gorman

13 September 2022

  BLIADHNA THEÀRLAICH i.m. ER nach maireann Agus muir is tìr cho rèidh, Trom le ceò ʼs coilich…

Read more

EVENTS

Imprint Festival: Alasdair Whyte Gaelic Songs & Stories

5 October 2022 2:00pm

  An afternoon of songs, stories and place-names with award-winning local singer and scholar Dr…

Read more

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TV

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

Fhuair sinn cothrom bruidhinn ri Robbie MacLeòid a choisinn an duais airson An Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do dh’Inbhich 2022 le ‘Am Measg Luaithrean Beò’.

We caught up with Robbie MacLeod, winner of Best Unpublished Manuscript for Adults 2022 for ‘Am Measg Luaithrean Beò’.

#Gàidhlig #cleachdi #duaislit22
...

Bhruidhinn sinn ri Dòmhnall Eachann Meek, a choisinn an duais airson An Leabhar Bàrdachd as Fheàrr (Duais Ruaraidh MhicThòmais): ‘Eadar Ceòl is Coròna: Bàrdachd is Òrain’, foillsichte le CLÀR.

We spoke with Donald Eachann Meek, winner of Best Poetry Book (The Derick Thomson Prize) for ‘Eadar Ceòl is Coròna: Bàrdachd is Òrain’, published by CLÀR.

#Gàidhlig #cleachdi #duaislit22
...

#duaislit22

Fhuair sinn cothrom bruidhinn ri Sylvia Hehir, tè a choisinn an duais airson An Leabhar as Fheàrr do Chloinn/Òigridh còmhla ri Johan Nic a’ Ghobhainn le ‘Dubh às’, foillsichte le Garmoran Publishing.

We spoke to Sylvia Hehir, winner of Best Book for Children/Young People (along with translator Johan Smith) for ‘Dubh às’, by Garmoran Publishing.

#gàidhlig #cleachdi
...

#duaislit22
Thàinig sinn còmhla an t-seachdain sa chaidh airson nan Duaisean Litreachais 2022.
Chuala sinn bho Alison Lang, Stiùiriche Chomhairle nan Leabhraichean.

Last week we came together for The Gaelic Literature Awards 2022.
We heard from Alison Lang, Director of the Gaelic Books Council.

#gàidhlig #cleachdi
...

Criomagan bhon oidhche raoir aig Na Duaisean Litreachais 2022...

Here's a wee video showing what we all got up to last night at The Gaelic Literature Awards 2022...

📸 @hamishmacleod 🎶 @kimcarnie

#DuaisLit22 #cleachdi #Gaelic #gàidhlig
...

Abair oidhche a bh’ againn aig Na Duaisean Litreachais 2022 a-raoir!

Cùm sùil a-mach air na meadhanan sòisealta airson dealbhan agus bhidiothan bhon tachartas thairis air an ath-sheachdain.

Meal-a-naidheachd air gach sgrìobhadair agus foillsichear a chaidh ainmeachadh thairis air na geàrr-liostaichean. Abair bliadhna airson foillseachadh na Gàidhlig!

We had a wonderful evening last night at The Gaelic Literature Awards 2022.

Keep an eye out over the next week for more photos and videos from last night’s event.

And congratulations to everyone who was nominated, both writers and publishers. It’s been a fantastic year for Gaelic publishing!

📸© @juliebeephoto

#DuaisLit22 #Gàidhlig #cleachdi
...

#DuaisLit22

Meal-a-naidheachd air Aonghas Pàdraig Caimbeul a choisinn an duais airson An Leabhar Fhicsein as Fheàrr 2022 (Duais Chomann Gàidhealach Lunnainn) le Constabal Murdo 2: Murdo ann am Marseille.
 
Best Fiction Book 2022 (Highland Society of London Prize): Constabal Murdo 2: Murdo ann am Marseille by Aonghas Pàdraig Caimbeul.
 
#Gàidhlig #cleachdi
...

#DuaisLit22

Meal-a-naidheachd air June C. Ghreumach a choisinn an duais airson An Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do Chloinn/Òigridh 2022 le ‘An Cat Coigreach’.
 
Best Unpublished Manuscript for Children/Young People 2022: ‘An Cat Coigreach’ by June C. Graham.

#Gàidhlig #cleachdi
...

#DuaisLit22

Meal-a-naidheachd air Robbie MacLeòid a choisinn an duais airson An Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do dh’Inbhich 2022 le ‘Am Measg Luaithrean Beò’.

Best Unpublished Manuscript for Adults 2022: ‘Am Measg Luaithrean Beò’ by Robbie MacLeod.

Bha Àrd-mholadh bho na britheamhan airson ‘Daol am Shùil’ le Calum MacFhionghain.
 
The judges have highly commended ‘Daol am Shùil’ by Calum MacKinnon.

#Gàidhlig #cleachdi
...

#DuaisLit22

Meal-a-naidheachd air Dòmhnall Eachann Meek a choisinn an duais airson An Leabhar Bàrdachd as Fheàrr 2022 (Duais Ruaraidh MhicThòmais): Eadar Ceòl is Coròna: Bàrdachd is Òrain.
 
Best Poetry Book 2022 (Derick Thomson Prize):
Eadar Ceòl is Coròna: Bàrdachd is Òrain by Donald Eachann Meek.

Bha Àrd-mholadh bho na britheamhan airson Fear de Mhuinntir Sholais le Fred MacAmhlaigh.
 
The judges have highly commended A Sollas Man by Fred Macaulay.
@acairbooks

#Gàidhlig #cleachdi
...