Ùr agus air a mholadh sa bhùth

Cha Till Mise

Ruaraidh G MacIlleathain

Nuair a bha Ruaraidh a’ fàs suas ann an Glaschu anns na seasgadan, chanadh a mhàthair ris gach 31 Dùbhlachd, ‘Chaidh Daibhidh a chall air na Russian Convoys’ – dìreach na faclan sin. Bha e 22 bliadhna a dh’ aois.

£15.00

A Thogail Dùn

Gabh ceum air ais ann an tìm agus cleachd do mhac-meanmna gus smaoineachadh air dùn a thogail ann an clach is fiodh, agus faighnich dhiot fhèin na bha e a’ ciallachadh a bhith a’ togail dùn.

£14.00

Polaris

Marcas Mac an Tuairneir

’S e Polaris an ceathramh co-chruinneachadh aig a’ bhàrd Marcas Mac an Tuairneir, a tha air iomadh duais a choisinn le a chuid bàrdachd.

£12.99

Òr a Mhaireas

Diofar Sgrìobhadairean

Tha an leabhar seo a’ cruinneachadh bàrdachd Ghàidhlig ùr bho aon sgrìobhadair dheug aig a bheil buinteanas ri Alba Nuadh.

£8.99

Compelled by Memory: The Lewis Land Monuments, 1994 – 2019

Lindsay Blair et al.

Sgrùdadh farsaing air còig carraighean-cuimhne ann an Leòdhas.

£20.00

Deiseil, deònach…RÀR

Cò a ‘s urrainn fuaim tìgear a dhèanamh as fheàrr? Deiseil, deònach…

£5.99

Gach Seòrsa Teaghlach

Sophy Henn

Leabhar a’ comharrachadh iomadachd beatha teaghlaich.

£6.99

A' cur taic ri sgrìobhadairean agus foillsichearan Gàidhlig

’S i Comhairle nan Leabhraichean am prìomh bhuidheann le dleastanas airson taic a chumail ri ùghdaran agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus airson ìomhaigh is ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig a thogail ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta.

Taic do dh'Fhoillsichearan

Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri foillsichearan a tha ag amas air litreachas Gàidhlig a chur an clò le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais is thabhartasan foillseachaidh.

Taic do Sgrìobhadairean

Am bi sibh a' sgrìobhadh? Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri sgrìobhadairean Gàidhlig ann an diofar dhòighean: mar eisimpleir le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais.

NAIDHEACHDAN ÙRA

coille. Oighreachd - Rody Gorman

Oighreachd – dàn le Rody Gorman

28 Iuchar 2022

Oighreachd A’ siubhal am badeigin Air cùl an t-seanchais is am Parbh Thall ud gu tuath ’S an oighrea…

Barrachd fiosrachaidh
Letter to Glasgow

Litir gu Glaschu

22 Iuchar 2022

Tha sgeulachdan am falach air feadh Ghlaschu – ann an staran nan seann eaglaisean, ann an oisean na…

Barrachd fiosrachaidh

TACHARTASAN

Caraidean is Uilebheistean

17 Sultain 2022 2:00pm

Thig is coinnich ris na caractaran as fheàrr leibh – Grumpa, MacNis Beag agus Donaidh Dathach – aig…

Barrachd fiosrachaidh

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TBH

 

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

POSTPONED / AIR A CHUR DHETH - Tha sinn duilich a ràdh nach bidh Bàrdachd aig a’ Chrùbh a’ dol air adhart air an 19mh a-nis. Bidh sinn a’ lorg deit ùr agus sgaoilidh sinn fios a-rithist. ...

Farpais sgrìobhaidh le duaisean luachmhòr. Cuir litir gu @glasgowlife ro 9 Sultain mu sgeulachdan falaichte Ghlaschu.
Riaghailtean an seo: https://www.gaelicbooks.org/litir-gu-glaschu?lang=gd
...

Na Duaisean Litreachais 2022 - Glèidh an deit! Bidh naidheachd ann a dh’aithghearr mu thiocaidean agus geàrr-liostaichean.
The Gaelic Literature Awards 2022 - Save the date! More information about tickets and shortlists coming soon.
...

Caraidean is Uilebheistean

Leabharlann Inbhir Nis, Disathairne 17 Sultain 2022 aig 2f.
Thig is coinnich ris na caractaran as fheàrr leibh – Grumpa, MacNis Beag agus Donaidh Dathach – aig Leabharlann Inbhir Nis. Bidh na h-ùghdaran Ceitidh Hutton, Pauline NicAoidh agus Gwen Bowie a’ leughadh, a’ seinn agus a’ cluich, agus bidh cothrom agad an damhan-allaidh agad fhèin a dhèanamh! Airson cloinne suas gu 8 bliadhna a dh’aois.
Tha sinn taingeil do VisitScotland agus Museums Galleries Scotland airson an taice leis an tachartas seo ann am Bliadhna nan Sgeul. https://www.gaelicbooks.org/event/caraidean-is-uilebheistean?lang=gd
...

Tha sinn a' fastadh!✨

Tha sinn a' sireadh Oifigear Reic is Margaidheachd a bhios ag obair air iomairtean mhargaidheachd airson leabhraichean #Gàidhlig agus ar seirbhisean agus pròiseactan.

Ceangal sa bhio againn!

Ceann-latha: 18 Iuchar ⏰

#gaelic #jobvacancy #publishing #marketing #marketingjobs #events #sales #books #cleachdi
...

Thigibh còmhla rinn airson feasgar còmhla ri Marcas Mac an Tuairneir agus Cathy Bhàn gus an cruinneachadh ùr aig Marcas, Polaris, a chomharradh. ✨

Join us for an evening with Marcas Mac an Tuairneir in celebration of his new collection, Polaris.

Dihaoine 1 Iuchar. 7f - 8f aig Bùth Chomhairle nan Leabhraichean, Glaschu.

Ceangal sa bhio againn!

#Gaelic #poetry #event #booklaunch #glasgow #publishing #celticlanguages
...

Bu mhath leinn meal-a-naidheachd a cur air sàr-bhàrd Aonghas Dubh MacNeacail an-diugh is e a' ruigsinn aois 80!

Tha sinn an dòchas ur faicinn a-nochd airson cuirm co-latha breith Aonghais aig Talla na Bànrigh ann an Dùn Èideann.

Bidh iomadh aoigh sònraichte air an àrd-ùrlar leithid Màiri Anna NicUalraig, Liz Lochhead, Karen Matheson agus Donald Shaw!

Dorsan aig 6:30f.

Ceangal airson tiogaidean sa bhio againn!

#Gaelic #visitedinburgh #poetry #gaelicsong #capercaillie #gaidhlig #alba #celticlanguages
...

A bheil thu eadar 18 agus 25 bliadhna dh'aois agus a' sgrìobhadh ann an Gàidhlig? Tha cothrom againn dhut!

Ann an co-bhonn le Cove Park tha sinn a' tairgsinn muinntireas dà sheachdain do sgrìobhdair òg!

✅ Dà sheachdain aig Cove Park
✅ Tuarastal £900
✅ Comhairleachadh le sgrìobhadair #Gàidhlig stèidhichte
✅ Cothrom obair a thaisbeanadh

Tha tagraidhean a' dùnadh air 20 Òg-mhios. Dall ort! Ceangal sa bhio againn.
...

A-nochd bho 6:30 aig Leabharlann a’ Mhitchell 🤩

Dithis shàr-bhàrd #Gàidhlig còmhla air an àrd ùrlar: Dòmhnall Meek agus Eòghan Stiùbhart!

Bruth air a’ cheangal sa bhio againn airson tiogaidean 🎟

*simultaneous interpretation provided*

#Gaelic #poetry #event #celticlanguages #scotland #books #bookstagram #booklaunch #publsihing
...