Ùr agus air a mholadh sa bhùth

CLÀR 25 bliadhna 1996-2021

Catriona Mhoireach, Lisa Storey, Ruairidh MacIlleathain, Alasdair H. Caimbeul

CLÀR – full-colour history of publications, with contributions from Alasdair H. Caimbeul, Catriona Mhoireach, Lisa Storey and Ruairidh MacIlleathain. Information on Ùr-Sgeul and STEALL. Full-colour photographs.

£5.00

Madainn Mhath! Oidhche Mhath!

Lawrence Schimel & Elina Braslina

Madainn Mhath! Oidhche Mhath! | 3007 | Lawrence Schimel & Elina Braslina

£8.99

STEALL 08

STEALL 08 | 9781838233747 | Various Authors

£9.99

Cridhe ‘s Anam

Catriona NicÌomhair Parsons

Cridhe ‘s Anam/Heart & Soul | 3004 | Catriona NicÌomhair Parsons

£8.99

Na Trì Mathain

trans. le Seumas R. MacDhòmhnaill

Na Trì Mathain | 3005 | trans. by Seumas R. MacDhòmhnaill

£8.99

Calendar – Highlands & Islands 2024

Calendar – Highlands & Islands 2024 | 5038427005259 |

£7.99

Calendar – Highland Cattle 2024

Calendar – Highland Cattle 2024 | 3003 |

£7.99

Calendar – Road to the Isles 2024

Calendar – Road to the Isles 2024 | 3002 |

£7.99

A' cur taic ri sgrìobhadairean agus foillsichearan Gàidhlig

’S i Comhairle nan Leabhraichean am prìomh bhuidheann le dleastanas airson taic a chumail ri ùghdaran agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus airson ìomhaigh is ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig a thogail ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta.

Taic do dh'Fhoillsichearan

Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri foillsichearan a tha ag amas air litreachas Gàidhlig a chur an clò le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais is thabhartasan foillseachaidh.

Taic do Sgrìobhadairean

Am bi sibh a' sgrìobhadh? Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri sgrìobhadairean Gàidhlig ann an diofar dhòighean: mar eisimpleir le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais.

Leugh is Seinn le Linda

Seiseanan-leughaidh Gàidhlig le sgeulachdan, òrain, pupaidean agus geamannan, air an lìbhrigeadh leis an tosgaire leughaidh againn, Linda NicLeòid!

Seiseanan Leugh is Seinn le Linda faisg ort; mar a chlàras tu airson seisean; bhidiothan as ùire, agus tòrr a bharrachd…

Tuilleadh fiosrachaidh

NAIDHEACHDAN ÙRA

Do Dhòmhnall Camshron Nach Maireann – dàn le Rody Gorman

19 Sultain 2023

Dòmhnall Camshron, 1953–2023 DO DHÒMHNALL CAMSHRON NACH MAIREANN Chì mi bhuam thall Mo laochan fo bh…

Barrachd fiosrachaidh

Na Duaisean Litreachais 2023: Luchd-buannachaidh

15 Sultain 2023

Chaidh buannaichean nan Duaisean Litreachais 2023 ainmeachadh aig cuirm ann an Cottiers Theatre, Gla…

Barrachd fiosrachaidh

TACHARTASAN

Leugh is Seinn le Linda sa bhùth 11m

30 Sultain 2023 11:00am

Thig còmhla rinn airson madainn de dh’òrain Ghàidhlig, geamannan agus pupaidean! Join us for a morni…

Barrachd fiosrachaidh

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TBH

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

Blasad den oidhche a bh’ againn aig Na Duaisean Litreachais 2023!

A wee taster of the wonderful night we had at the Gaelic Literature Awards 2023!

Ceòl le / music by @deirdregrahammusic

#DuaisLit23 #gàidhlig #cleachdi #gaelicbooks
...

Abair oidhche a bh’ againn aig Na Duaisean Litreachais 2023 a-raoir!

Cùm sùil a-mach air na meadhanan sòisealta airson dealbhan agus bhidiothan bhon tachartas thairis air an ath-sheachdain.

Meal-a-naidheachd air gach sgrìobhadair agus foillsichear a chaidh ainmeachadh thairis air na geàrr-liostaichean. Abair bliadhna airson foillseachadh na Gàidhlig!

***

We had a wonderful evening last night at The Gaelic Literature Awards 2023.

Keep an eye out over the next week for more photos and videos from last night’s event.

And congratulations to everyone who was nominated, both writers and publishers. It’s been a fantastic year for Gaelic publishing!
#DuaisLit23 #gàidhlig #cleachdi


📸© @_hollyamelia_
...

Sin agaibh e bho Na Duaisean Litreachais 2023 - oidhche mhath leibh is meal-a-naidheachd air an luchd-buannachaidh!

That’s it from us tonight – congratulations to all the winners of the Gaelic Literature Awards 2023, and goodnight!

#DuaisLit23 #Gàidhlig
...

Meal-a-naidheachd air Kenna Chaimbeul agus Ainsley Hamill, a choisinn an duais airson An Leabhar Neo-fhicsein as Fheàrr 2023 (Duais Dhòmhnaill Meek) le ‘Gun Sireadh, Gun Iarraidh: The Tolmie Collection’ (Acair).

Best Non-fiction Book 2023 (Donald Meek Award): ‘Gun Sireadh, Gun Iarraidh: The Tolmie Collection’, edited by Kenna Campbell and Ainsley Hamill (Acair).

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

Meal-a-naidheachd air Shelagh Chaimbeul, a choisinn an duais airson An Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do Chloinn/Òigridh 2023 le ‘Doris aig an Doras agus Sgeulachdan Eile’.

Best Unpublished Manuscript for Children/Young People 2023: ‘Doris aig an Doras agus Sgeulachdan Eile’ by Shelagh Campbell

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

Meal-a-naidheachd air Iain D. Urchardan, a choisinn an duais airson An Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do dh’Inbhich 2023 le ‘CEUM’.

Best Unpublished Manuscript for Adults 2023: ‘CEUM’ by John D. Urquhart.

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

Meal-a-naidheachd air Catrìona Mhoireach, a choisinn an duais airson An Leabhar Bàrdachd as Fheàrr 2023 (Duais Ruaraidh MhicThòmais) le ‘Doras gun Chlàimhean’ (Acair).

Best Poetry Book 2023 (Derick Thomson Prize): ‘Doras gun Chlàimhean’, edited by Catriona Murray (Acair).

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

Meal-a-naidheachd air Gwen Bowie, a choisinn an duais airson An Leabhar as Fheàrr do Chloinn/Òigridh 2023 le ‘Donaidh Dathach’ (Spòrs).

Best Book for Children/Young People 2023: ‘Donaidh Dathach’ by Gwen Bowie (Spòrs).

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

Meal-a-naidheachd air Donnchadh MacGillÌosa, a choisinn an duais airson An Leabhar Fhicsein as Fheàrr 2023 (Duais Chomann Gàidhealach Lunnainn) le ‘Crann-fìge: Sgeulachdan Goirid’ (Acair).

Best Fiction Book 2023 (Highland Society of London Prize): ‘Crann-fìge: Sgeulachdan Goirid / Fig Tree: Short Stories’ by Duncan Gillies (Acair).

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

Tha na Duaisean Litreachais gus tòiseachadh. Seo agaibh na leabhraichean air na geàrr-liostaichean – gus an cuir nur cuimhne!

The Awards are about to begin. Just to remind you, here are the shortlisted books!

#Gàidhlig #DuaisLit23
...

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.