Ùr agus air a mholadh sa bhùth

Cruinneachadh – A Gathering

Marcas Mac an Tuairneir

Cruinneachadh – A Gathering | 2994 | Marcas Mac an Tuairneir

£11.00

Speak Gaelic A2

Speak Gaelic A2 | 2992 |

£19.99

Acair san Talamh – Anchor in the Land

Beth Frieden

Acair san Talamh – Anchor in the Land | 9781910416280 | Beth Frieden

£6.00

Dorsan

Aonghas Macleòid

Dorsan | 9781778610141 | Aonghas Macleòid

£17.99

Turas

Iain D. Urchardan

Turas | 2989 | Iain D. Urchardan

£10.00

Carbadan

Carbadan | 2983 |

£5.99

Aon bhanana, Dà Bhanana

Adam & Charlotte Guillain

Aon bhanana, Dà Bhanana | 2982 | Adam & Charlotte Guillain

£6.99

Plubadaich!

Plubadaich! | 2980 |

£6.99

A' cur taic ri sgrìobhadairean agus foillsichearan Gàidhlig

’S i Comhairle nan Leabhraichean am prìomh bhuidheann le dleastanas airson taic a chumail ri ùghdaran agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus airson ìomhaigh is ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig a thogail ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta.

Taic do dh'Fhoillsichearan

Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri foillsichearan a tha ag amas air litreachas Gàidhlig a chur an clò le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais is thabhartasan foillseachaidh.

Taic do Sgrìobhadairean

Am bi sibh a' sgrìobhadh? Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri sgrìobhadairean Gàidhlig ann an diofar dhòighean: mar eisimpleir le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais.

Leugh is Seinn le Linda

Seiseanan-leughaidh Gàidhlig le sgeulachdan, òrain, pupaidean agus geamannan, air an lìbhrigeadh leis an tosgaire leughaidh againn, Linda NicLeòid!

Seiseanan Leugh is Seinn le Linda faisg ort; mar a chlàras tu airson seisean; bhidiothan as ùire, agus tòrr a bharrachd…

Tuilleadh fiosrachaidh

NAIDHEACHDAN ÙRA

Muinntireas do Sgrìobhadair Gàidhlig Òg 2023

26 Cèitean 2023

Tha am muinntireas seo ga thabhann airson an dàrna bliadhna. Is e muinntireas làn-mhaoinichte do sgr…

Barrachd fiosrachaidh

Duaisean nan Sgrìobhaidearan Ùra 2023

23 Cèitean 2023

Sgrìobhadairean a bhuanaich Duaisean nan Sgrìobhaidearan Ùra 2023 © Rob McDougall   Mealaibh ur…

Barrachd fiosrachaidh

TACHARTASAN

Cur air bhog: Mo Shearmon / What I Have to Say

21 Ògmhios 2023 7:00pm

Bidh leabhar bhàrdachd ùr le Crìsdean MacIlleBhàin, Mo Shearmon / What I Have to Say, ga chur air bh…

Barrachd fiosrachaidh

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TBH

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

*Leugh is Seinn le Linda in the shop is TAKING A BREAK*

Bidh Leugh is Seinn le Linda sa bhùth a’ gabhail beàrn thairis air an t-samhradh. CHA BHI seiseanan againn sa bhùth san Ògmhios is san Iuchair, ach tillidh Linda is Muncaidh deiseil is deònach san Lùnastal. 🐒😁

Le sin, ’s e a-màireach (Disathairne 27 Cèitean) na seiseanan mu dheireadh sa bhùth gus an till sinn às dèidh an t-samhradh.

Clàraichibh AN-ASGAIDH tron ceangal nar bio.

***

Leugh is Seinn le Linda in the shop is taking a break over summer. There WILL NOT be sessions in the Gaelic Books Council shop in June or in July, but Linda and Muncaidh will be returning happy and refreshed in August. 🐒😁

Tomorrow (Saturday 27 May) is the last opportunity for sessions in the shop until sessions return in August.

Book for FREE through the link in our bio.
#gàidhlig #gaelic #cleachdi
...

Tachartas air Seachdain nam Bùithtean Leabhraichean Neo-eisimeileach! Book event as part of Independent Bookshop Week!

Thig còmhla rinn air Seachdain nam Bùithtean Leabhraichean Neo-eisimeileach gus cur air bhog leabhair bhàrdachd Chrìsdean MhicIlleBhàin, Mo Shearmon / What I Have to Say, a chomharrachadh!

Diciadain 21 Ògmhios, 7f ann am bùth Comhairle nan Leabhraichean.

Tha Crìsdean na sgrìobhadair sa Ghàidhlig is sa Bheurla, na bhàird, is na eadar-theangaichear cliùteach. Sa chruinneachadh seo nochdaidh faireachdainnean, àiteachan is pearsannan diofraichte, càirdean is nàimhdean còmhla, anns an fhradharc Eòrpach a tha àbhaisteach ann an obair Chrìsdean.

Clàr àite AN-ASGAIDH tron ceangal nar bio.

***

Join us on #indiebookshopweek to celebrate the launch of Christopher Whyte’s poetry collection, Mo Shearmon / What I Have to Say!

Wednesday 21 June, 7pm at the Gaelic Books Council shop.

Christopher Whyte is an acclaimed writer, poet and translator, working in both Scottish Gaelic and English. This new collection contains poems that move the reader, representing different places and people, friends and enemies together, through a European viewpoint that comes naturally to Christopher Whyte’s work.

Book for FREE through the link in our bio.

@francis_boutle_publishers @cleachdi @bordnagaidhlig @creativescots #Gaelicbooks #cleachdi #gàidhlig
...

Tachartasan Ghàidhlig Aye Write: Beth Frieden!
*Disathairne 27mh den Chèitein*

Acair san Talamh / Anchor in the Land. Seo cur air bhog a’ chiad leabhran bhàrdachd aice, deasaichte le @padraig.macaoidh

Tha Beth à Aimeireaga bho thùs, is tha na dàin aice a’ siubhail thar chuantan, a’ toirt iomradh air a bhith ag imrich, air teaghlach, is air nàdar, le iongnadh is gàire.
Bidh Meg Bateman sa chathair.

⏰12:45f aig Mitchell Library
🎟 rach dhan ceangal sa bhio

***
Gaelic Aye Write events: Beth Frieden!
*Saturday 27th May*

Acair san Talamh / Anchor in the Land. This is the launch of Beth’s debut poetry pamphlet, edited by Peter Mackay.

These poems move back and forth across the Atlantic to explore family and nature with humour and curiosity. Written in Scottish Gaelic and English by an American immigrant to Scotland, these are poems that thrill in the wild and the intimate.
Meg Bateman will be chairing the event.

⏰12:45pm at the Mitchell Library
🎟 in the link in our bio

@ayewriteglasgow #cleachdi #gaelicbooks #ayewrite2023
...

Tachartasan Ghàidhlig Aye Write: Ruaraidh G MaIlleathain!
*Disathairne 27mh den Chèitein*

Cha Till Mise. Bidh Ruaraidh a’ bruidhinn mun leabhar aige, mu na conbhoidhean dhan Ruis san dàrna chogadh agus mun ghaisgeach a bha ri fhaicinn ann am Blàr Mhuir Bharents ann an 1942.

⏰ 7:45f aig Mitchell Library
🎟 rach dhan ceangal sa bhio

***

Gaelic Aye Write events: Roddy Maclean!
*Saturday 27th May*

Cha Till Mise (I Will Not Return). Roddy will be speaking about his book on the Atlantic convoys in the Second World War and tha hero onboard at the Battle of the Barents Sea in 1942.

⏰ 7:45f at the Mitchell Library
🎟 in the link in our bio

@ayewriteglasgow #cleachdi #gaelicbooks #ayewrite2023
...

Chan eil ach seachdain air fhàgail gus tagraidhean a chuir a-steach airson nan Duaisean Litreachais!

Tha agaibh gus 5f Didòmhnaich 30 Giblean. Seall air a’ cheangal nar bio airson barrachd fiosrachaidh.

***

There’s only a week left to enter for the Gaelic Literature Awards!
You have until 5pm Sunday 30 April to apply. Visit the link in our bio for more information.

#DuaisLit23 #gaelic @bordnagaidhlig @creativescots
...

Là na Cruinne sona dhuibh uile!

Ma tha thu a’ sireadh leabhraichean le cuspairean nàdara, tha tòrr againn, bho ficsean, neo-fhicsean agus bàrdachd. Theirig dhan bhùth sa cheangal nar bio gus barrachd a lorg.

- Bho Bheul an Eòin le Ruairidh MacDhonnchaidh agus Roddy Gorman
- Linne Dhomhain le Alistair Paul
- Beum-sgèithe le Eòghan Stiùbhart

***

Happy Earth Day everyone!

If you’re looking for Gaelic books with nature themes, we have many, from fiction, non-fiction and poetry. Head to our online shop through the link in our bio to find our more.

- From the Birds Mouth by Derek Robertson and Roddy Gorman
- Linne Dhomhain by Alistair Paul
- Beum-sgèithe by Eoghan Stewart

#earthday #gaelicbooks #cleachdi #gàidhlig
...