Ùr agus air a mholadh sa bhùth

Scottish Studies Vol 39

Scottish Studies Vol 39 | 2950 |

£12.00

Dùn Èideann – A Colouring Book with Gaelic

Dùn Èideann – A Colouring Book with Gaelic | 9781904737612 |

£6.99

Bho Bheul an Eòin

From the Bird’s Mouth | 2933 | Ruairidh MacDhonnchaidh

£15.99

Doras Gun Chlàimhean

Catrìona Mhoireach (deasaiche)

Doras Gun Chlàimhean | 9781789071221 | Catrìona Mhoireach (deasaiche)

£20.00

Gaelic Neighbours

Dr. Vincent McKee

Gaelic Neighbours | 2931 | Dr. Vincent McKee

£19.95

Scottish Literature an introduction

Alan Riach

Scottish Literature an introduction | 9781910022955 | Alan Riach

£25.00

Da Peerie Prince

Edition Tintenfass, 2022. 96 duilleag. Còmhdach bog. Eadar-theangaichte le Christine De Luca.  Steidhichte air an sgeulachd ainmeil, Le Petit Prince.

£10.99

Mnathan na Còigich

Mnathan na Còigich | 9781915292247 | Lisa NicDhòmhnaill

£7.99

A' cur taic ri sgrìobhadairean agus foillsichearan Gàidhlig

’S i Comhairle nan Leabhraichean am prìomh bhuidheann le dleastanas airson taic a chumail ri ùghdaran agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus airson ìomhaigh is ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig a thogail ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta.

Taic do dh'Fhoillsichearan

Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri foillsichearan a tha ag amas air litreachas Gàidhlig a chur an clò le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais is thabhartasan foillseachaidh.

Taic do Sgrìobhadairean

Am bi sibh a' sgrìobhadh? Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri sgrìobhadairean Gàidhlig ann an diofar dhòighean: mar eisimpleir le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais.

NAIDHEACHDAN ÙRA

Craobh nan Leabhraichean

25 Samhain 2022

Bidh Comhairle nan Leabhraichan a gabhal pàirt ann an Disathairne Fèill Noamh Anndrais gach bliadhna…

Barrachd fiosrachaidh

Beannachadh-bàird – dàn le Rody Gorman

19 Dàmhair 2022

  Beannachadh-bàird Do Phàdraig Dh’fhaodainn a bhith air mo mhealladh, Ach an dèidh dhomh dol a…

Barrachd fiosrachaidh

Na Duaisean Litreachais 2022 – Dealbhan

30 Sultain 2022

Chaidh Na Duaisean Litreachais 2022 a chumail ann an Cottiers Theatre air 15 Sultain 2022. Tha liost…

Barrachd fiosrachaidh

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TBH

 

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

Fèill-reic Dihaoine Dubh!
Black Friday Sale!

Pasganan is lasadh-prìsean ri fhaighinn gus 5f Diluain. Seall a' cheangal sa bhio gus na leabhraichean san fhèill-reic againn fhaicinn.

AGUS cleachd còd DIHAOINE22 gus 15% fhaighinn far prìs leabhraichean chloinne.

Head to the link in our bio to check out the bundle deals and discounts on selected books in our online shop this weekend.

AND you can use DIHAOINE22 at the checkout to get 15% off all children's books until 5pm on Monday.
...

An Deah Sgeul – Diardaoin 1 Dùbhlachd, 7f ann an Eaglais Caitligeach St Peter's, Glaschu.

A' comharrachadh dileab Chalum Chille le bàrdachd agus ùrnaighean le Sandaidh NicDhòmhnaill Jones, a sgrìobh "An Naomhsgeul as Buaine", agus Mgr Ros Crichton, a dh’fhoillsich "Noibhean do Chalum Chille" gus an ceann-bliadhna a chomharrachadh.

Thursday 1 December, 7pm in St Peter's Catholic Church, Galsgow.

Celebrating the legacy of St Columba in poetry and prayer with Sandaidh NicDhòmhnaill Jones, author of "An Naomhsgeul as Buaine" (The Most Enduring Saint’s Fable) in conversation with Fr Ross Crichton, whose "Novena to St Columba" was also published to mark the saint’s anniversary.

Tiogaidean sa bhio! / Tickets in the bio!
...

Disatharine 26 dhen t-Samhain, 3f.

Ann an Solas na Cagailt. Mar phàirt de Bliadhna nan Sgeul bidh tachartas sònraichte de bhàrdachd againn còmhla ri Meg Bateman, Deborah Moffatt agus Beth Frieden aig Leabharlann Bàrdachd na h-Alba. Thigibh ann agus cùmaibh blàth!

Saturday 26 November, 3pm.

In the light of the hearth. Come and join us for a cosy afternoon of Gaelic poetry as part of Scotland's Year of Stories, with Meg Bateman, Deborah Moffatt and Beth Frieden at the Scottish Poetry Library!

Tiogaidean nar bio!
Tickets in our bio 👆
...

Gaelic historical fiction! Ficsein stèidhichte san àm a dh’fhalbh (feumaidh sinn abairt nas giorra fhaighinn air a shon…)

Bidh sgrìobhadair Ghàidhlig, Graham Cooper, a’ bruidhinn mu bhith a’ sgrìobhadh ficsein stèidhichte air eachdraidh agus an leabhar aige “An Ròs a Leigheas” aig 7f ann an Leabharlann Eilginn Diardaoin 17 Samhain mar phàirt de #bookweekscotland @moraycouncil

Clàr àite tron cheangal nar bio

Gaelic writer Graham Cooper will be discussing writing historical fiction and talking about his novel “An Ròs a Leigheas” (The Healing Rose) at 7pm in Elgin Library on Thursday 17 November as part of Book Week Scotland.

Follow the link in our bio to book a place
...

Uibhist Mo Ghràidh. Thigibh gu Cnoc Soilleir, togalach ùr Ceòlas is UHI, airson oidhche de cheòl is bàrdachd à Uibhist le Gillebrìde MacIllemhaoil, Màiri Nic a’ Mhaoilinn agus Màrtainn Mac an t-Saoir.

Disathairne 19 Samhain aig 7f.
Tiogaidean ri fhaighinn nar bio👆

Come along to Cnoc Soilleir, the new Ceòlas and UHI building, for an evening of poetry and songs from Uist, with Gillebride MacMillan, Mairi MacMillan and Martin MacIntyre.

Saturday 19 November at 7pm.
Head to the link in our bio for tickets

#scotlandsyearofstories
@csoilleir @ceolas_uibhist
...

Cur air bhog Doras Gun Chlàimhean ann an Glaschu! Mar phàirt de #bookweekscotland bidh Catrìona Mhoireach agus Mairead NicLeòid (na h-Òganaich) sa bhùth againn ann am Partaig a’ bruidhinn mu obair Mhurchaidh MhicPhàrlain.
Tha tiogaidean ri fhaighinn nar bio

Glasgow book launch of Doras Gun Chlàimhean! The editor, Catriona Murray, will be speaking with Margaret MacLeod from Na h-Òganaich about Murdo MacFarlane’s life’s work as part of Book Week Scotland.
Head to our bio to book tickets!
@scottishbooktrust @acairbooks
...

Fhuair sinn cothrom bruidhinn ri Robbie MacLeòid a choisinn an duais airson An Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do dh’Inbhich 2022 le ‘Am Measg Luaithrean Beò’.

We caught up with Robbie MacLeod, winner of Best Unpublished Manuscript for Adults 2022 for ‘Am Measg Luaithrean Beò’.

#Gàidhlig #cleachdi #duaislit22
...