Tha trioblaidean aig seirbhisean eadar-nàiseanta Royal Mail an-dràsta.
Bidh dàil ann le pasganan a tha a’ dol a-null thairis le Royal Mail.
Chan eil seo air buaidh a thoirt air seirbhisean Royal Mail san Rìoghachd Aonaichte.
Tha Royal Mail ag obair gu cruaidh gus na trioblaidean a chàradh. 

Tha sinn duilich airson na buaidh a tha seo air a thoirt air ar luchd-ceannaich.

Ùr agus air a mholadh sa bhùth

An Gille, am Famh, an Sionnach ‘s an t-Each: An Sgeulachd Bheò-dheilbhte

Teàrlach Mackesy

Tionndadh cruthachail agus àlainn de The Boy, The Mole, The Fox and The Horse: The Animated Story le Teàrlach Mackesy air a chur don Ghàidhlig le Johan Nic a’ Ghobhainn.

£20.00

HAAR – The New Hebridean Kitchen

HAAR – The New Hebridean Kitchen | 2959 |

£25.00

Crann-fìge

Crann-fìge | 9781789071252 |

£10.95

Seinn Còmhla Rinn

Leugh is Seinn le Linda | 2957 |

£7.50

Scottish Studies Vol 39

Scottish Studies Vol 39 | 2950 |

£12.00

Dùn Èideann – A Colouring Book with Gaelic

Dùn Èideann – A Colouring Book with Gaelic | 9781904737612 |

£6.99

Bho Bheul an Eòin

From the Bird’s Mouth | 2933 | Ruairidh MacDhonnchaidh

£15.99

Doras Gun Chlàimhean

Catrìona Mhoireach (deasaiche)

Seo a’ chiad cho-chruinneachadh dà-chànanach de dhàin is òrain Mhurchaidh MhicPhàrlain, Bàrd Mhealaboist, à Leòdhas a chaochail ann an 1982.

£20.00

A' cur taic ri sgrìobhadairean agus foillsichearan Gàidhlig

’S i Comhairle nan Leabhraichean am prìomh bhuidheann le dleastanas airson taic a chumail ri ùghdaran agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus airson ìomhaigh is ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig a thogail ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta.

Taic do dh'Fhoillsichearan

Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri foillsichearan a tha ag amas air litreachas Gàidhlig a chur an clò le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais is thabhartasan foillseachaidh.

Taic do Sgrìobhadairean

Am bi sibh a' sgrìobhadh? Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri sgrìobhadairean Gàidhlig ann an diofar dhòighean: mar eisimpleir le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais.

NAIDHEACHDAN ÙRA

Gairm airson thagraidhean bho Luath Press

1 Gearran 2023

              Tha Luath Press air a bhith a’ foillseachadh ficsea…

Barrachd fiosrachaidh

Cùrsa: Gràmar is Cleachdadh Cànain

13 Faoilleach 2023

Bidh an cùrsa ‘Gràmar is Cleachdadh Cànain’ ga chumail le Comhairle nan Leabhraichean ann an Glaschu…

Barrachd fiosrachaidh

TACHARTASAN

Cur air bhog ‘Fir an Diùraidh’ le Alistair Paul

25 Gearran 2023 3:00pm

Bidh Alistair Paul a’ tighinn a-nall à Eilean Arainn gus bruidhinn mun leabhar ùr aige, Fir an Diùra…

Barrachd fiosrachaidh

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TBH

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

Cur air bhog mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig!📚
Book launch as part of World Gaelic Week! #seachdainnagàidhlig

Bidh Alistair Paul a’ tighinn a-nall à Eilean Arainn gus bruidhinn mun leabhar ùr aige, Fir an Diùraidh.
San nobhail ùir, tha sinn ann an eathar beag an cuideachd sianar Arannach air an t-slighe gu bhith a’ suidhe air an diùraidh aig cùirt an t-seisein ann an Inbhir Aora aig toiseach an 19mh linn. Cho luath ’s a dh’fhàgas an t-eathar an cidhe aig Tràigh a’ Chaisteil ann an Arainn teannaidh rudan ri dhol ceàrr, togaidh conas ceann is na chois thig peacaidhean nam fear am follais. An ruig na fir a’ chùirt ann an tìde is ma ruigeas am bi e an comas dhaibh breitheanas a thoirt a-mach air an co-chreutairean le cogais ghlan?

*Ceangal Eventbrite nar bio*

Alistair Paul will be visiting from the Isle of Arran to talk about his new novel, Fir an Diùraidh (Men of the Jury).
This new book, set at the start of the 19th century, follows six men from Arran as they make their way by boat to the mainland to serve on a jury in Inveraray. But as soon as the boat leaves the harbour in Brodick, things start to go wrong as each of their sins are uncovered. Will they manage to reach land and make it to court with a clean conscience?

*Link to Eventbrite in our bio*
...

Oidhche sgoinneil a bh’ againn aig Duaisean Nan Sgrìobhadairean Ùra! Tha sinn a’ coimhead air adhart ri leabhar ficsean eucoir Shelagh Chaimbeul, Far na Slighe, a’ leaughadh nuair a bhios e ann an clò.

We had a wonderful night at the New Writers Showcase and we’re looking forward to reading Shelagh Campbell’s crime ficsean book, Far na Slighe, when it’s in print!

#writershowcase @scottishbooktrust
...

Oidhche na Taigeise sona dhuibh! Seo pìos beag den òran Rantin’ Rovin’ Robin le Rabbie Burns, air a chur dhan Ghàidhlig le Ruairidh MacDhòmhnaill.

Tha leabhraichean de dh’òrain Raibeirt Burns ann an Gàidhlig rim faighinn sa bhùth tron ceangal nar bio:

'Ceud Òran le Raibeart Burns', 100 dàin air an eadar-theangachadh le Ruairidh MacDhòmhnaill (Chan eil mòran leth-bhreacan air fhàgail. Faigh fear fhad ’s a tha iad fhathast ann!)

'Bàrdachd Raibeirt Burns ann an Gàidhlig', deasaichte le Mìcheal Bauer, cruinneachadh de 300 eadar-theangachaidhean de bhàrdachd Burns bho na 19mh is 20mh linn .

***
Happy Burns Night! Here is a snippet of Rantin’ Rovin’ Robin translated into Gaelic by Rev. Roderick Macdonald.

Gaelic translations of Robert Burns’ poetry are available from our shop through the link in our bio:

'Ceud Òran le Raibeart Burns', 100 Burns poems translated by Rev. Roderick Macdonald. (There aren’t many left, so when they’re gone, they’re gone!)

'Bàrdachd Raibeirt Burns ann an Gàidhlig', edited by Michael Bauer, a collection of 300 Gaelic Burns translations from the 19th and 20th centuries.
...

⚠️Tha dàil ann le pàsganan a tha a’ dol thall thairis le Royal Mail an-dràsta. Tha Royal Mail ag obair gu cruaidh gus na trioblaidean aca a chàradh agus tha sinn duilich airson a’ bhuaidh a tha dàil Royal Mail eadar-nàiseanta air a thoirt air ar luchd-ceannaich.

Royal Mail are experiencing disruption to items sent to international destinations, resulting in delays. Royal Mail are working to resolve the issue as quickly as possible and we are sorry for any disruption it is causing.

If you have any questions about your order, please DM us.
...

Nollaig Chridheil dhuibh uile bhon a h-uile duine aig Comhairle nan Leabhraichean. Taing airson ur taic am-bliadhna. Chì sinn sa bhliadhn' ùir sibh!

Merry Christmas from everyone here at the Gaelic Books Council. Thank you for your support over the past year. We will see you in the new year!
...

Taing mhòr chun a h-uile duine a thug seachad tabhartas airson Craobh nan Leabhraichean! Tha na leabhraichean uile pàisgte agus air an t-slighe gu na pàistean.

A huge thank you to everyone who donated to the Christmas Gifting Tree! All the books are wrapped and on their way to the children.
...

Fèill-reic Dihaoine Dubh!
Black Friday Sale!

Pasganan is lasadh-prìsean ri fhaighinn gus 5f Diluain. Seall a' cheangal sa bhio gus na leabhraichean san fhèill-reic againn fhaicinn.

AGUS cleachd còd DIHAOINE22 gus 15% fhaighinn far prìs leabhraichean chloinne.

Head to the link in our bio to check out the bundle deals and discounts on selected books in our online shop this weekend.

AND you can use DIHAOINE22 at the checkout to get 15% off all children's books until 5pm on Monday.
...