Ùr agus air a mholadh sa bhùth

Mnathan na Còigich

Mnathan na Còigich | 9781915292247 | Lisa NicDhòmhnaill

£7.99

Cha Till Mise

Ruaraidh G MacIlleathain

Nuair a bha Ruaraidh a’ fàs suas ann an Glaschu anns na seasgadan, chanadh a mhàthair ris gach 31 Dùbhlachd, ‘Chaidh Daibhidh a chall air na Russian Convoys’ – dìreach na faclan sin. Bha e 22 bliadhna a dh’aois.

£15.00

A Thogail Dùn

Gabh ceum air ais ann an tìm agus cleachd do mhac-meanmna gus smaoineachadh air dùn a thogail ann an clach is fiodh, agus faighnich dhiot fhèin na bha e a’ ciallachadh a bhith a’ togail dùn.

£14.00

Polaris

Marcas Mac an Tuairneir

’S e Polaris an ceathramh co-chruinneachadh aig a’ bhàrd Marcas Mac an Tuairneir, a tha air iomadh duais a choisinn le a chuid bàrdachd.

£12.99

Òr a Mhaireas

Diofar Sgrìobhadairean

Tha an leabhar seo a’ cruinneachadh bàrdachd Ghàidhlig ùr bho aon sgrìobhadair dheug aig a bheil buinteanas ri Alba Nuadh.

£8.99

Compelled by Memory: The Lewis Land Monuments, 1994 – 2019

Lindsay Blair et al.

Sgrùdadh farsaing air còig carraighean-cuimhne ann an Leòdhas.

£20.00

Dathan – Saoghal Mìorbhaileach

Tim Hopgood

Leabhar bhreagha dathach a bheir toilicheas do dhuine sam bith!

£6.99

A' cur taic ri sgrìobhadairean agus foillsichearan Gàidhlig

’S i Comhairle nan Leabhraichean am prìomh bhuidheann le dleastanas airson taic a chumail ri ùghdaran agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus airson ìomhaigh is ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig a thogail ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta.

Taic do dh'Fhoillsichearan

Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri foillsichearan a tha ag amas air litreachas Gàidhlig a chur an clò le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais is thabhartasan foillseachaidh.

Taic do Sgrìobhadairean

Am bi sibh a' sgrìobhadh? Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri sgrìobhadairean Gàidhlig ann an diofar dhòighean: mar eisimpleir le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais.

NAIDHEACHDAN ÙRA

Na Duaisean Litreachais 2022: Luchd-buannachaidh

16 Sultain 2022

Chaidh buannaichean nan Duaisean Litreachais 2022 ainmeachadh. Chaidh duaisean a thoirt seachad ann…

Barrachd fiosrachaidh

Bliadhna Theàrlaich – dàn le Rody Gorman

13 Sultain 2022

  BLIADHNA THEÀRLAICH i.m. ER nach maireann Agus muir is tìr cho rèidh, Trom le ceò ʼs coilich…

Barrachd fiosrachaidh

TACHARTASAN

Fèis Leabhraichean Byres Road: ‘Caiptean Bobo’ còmhla ri Gillebrìde MacIllemhaoil

26 Sultain 2022 9:30am

Dilauin 26 Sultain, 9.30-10.30m. Comhairle nan Leabhraichean, 32 Sràid Mansfield. Thig còmhla ri Gil…

Barrachd fiosrachaidh

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TBH

 

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

Fhuair sinn cothrom bruidhinn ri Robbie MacLeòid a choisinn an duais airson An Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do dh’Inbhich 2022 le ‘Am Measg Luaithrean Beò’.

We caught up with Robbie MacLeod, winner of Best Unpublished Manuscript for Adults 2022 for ‘Am Measg Luaithrean Beò’.

#Gàidhlig #cleachdi #duaislit22
...

Bhruidhinn sinn ri Dòmhnall Eachann Meek, a choisinn an duais airson An Leabhar Bàrdachd as Fheàrr (Duais Ruaraidh MhicThòmais): ‘Eadar Ceòl is Coròna: Bàrdachd is Òrain’, foillsichte le CLÀR.

We spoke with Donald Eachann Meek, winner of Best Poetry Book (The Derick Thomson Prize) for ‘Eadar Ceòl is Coròna: Bàrdachd is Òrain’, published by CLÀR.

#Gàidhlig #cleachdi #duaislit22
...

#duaislit22

Fhuair sinn cothrom bruidhinn ri Sylvia Hehir, tè a choisinn an duais airson An Leabhar as Fheàrr do Chloinn/Òigridh còmhla ri Johan Nic a’ Ghobhainn le ‘Dubh às’, foillsichte le Garmoran Publishing.

We spoke to Sylvia Hehir, winner of Best Book for Children/Young People (along with translator Johan Smith) for ‘Dubh às’, by Garmoran Publishing.

#gàidhlig #cleachdi
...

#duaislit22
Thàinig sinn còmhla an t-seachdain sa chaidh airson nan Duaisean Litreachais 2022.
Chuala sinn bho Alison Lang, Stiùiriche Chomhairle nan Leabhraichean.

Last week we came together for The Gaelic Literature Awards 2022.
We heard from Alison Lang, Director of the Gaelic Books Council.

#gàidhlig #cleachdi
...

Criomagan bhon oidhche raoir aig Na Duaisean Litreachais 2022...

Here's a wee video showing what we all got up to last night at The Gaelic Literature Awards 2022...

📸 @hamishmacleod 🎶 @kimcarnie

#DuaisLit22 #cleachdi #Gaelic #gàidhlig
...

Abair oidhche a bh’ againn aig Na Duaisean Litreachais 2022 a-raoir!

Cùm sùil a-mach air na meadhanan sòisealta airson dealbhan agus bhidiothan bhon tachartas thairis air an ath-sheachdain.

Meal-a-naidheachd air gach sgrìobhadair agus foillsichear a chaidh ainmeachadh thairis air na geàrr-liostaichean. Abair bliadhna airson foillseachadh na Gàidhlig!

We had a wonderful evening last night at The Gaelic Literature Awards 2022.

Keep an eye out over the next week for more photos and videos from last night’s event.

And congratulations to everyone who was nominated, both writers and publishers. It’s been a fantastic year for Gaelic publishing!

📸© @juliebeephoto

#DuaisLit22 #Gàidhlig #cleachdi
...

#DuaisLit22

Meal-a-naidheachd air Aonghas Pàdraig Caimbeul a choisinn an duais airson An Leabhar Fhicsein as Fheàrr 2022 (Duais Chomann Gàidhealach Lunnainn) le Constabal Murdo 2: Murdo ann am Marseille.
 
Best Fiction Book 2022 (Highland Society of London Prize): Constabal Murdo 2: Murdo ann am Marseille by Aonghas Pàdraig Caimbeul.
 
#Gàidhlig #cleachdi
...

#DuaisLit22

Meal-a-naidheachd air June C. Ghreumach a choisinn an duais airson An Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do Chloinn/Òigridh 2022 le ‘An Cat Coigreach’.
 
Best Unpublished Manuscript for Children/Young People 2022: ‘An Cat Coigreach’ by June C. Graham.

#Gàidhlig #cleachdi
...

#DuaisLit22

Meal-a-naidheachd air Robbie MacLeòid a choisinn an duais airson An Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do dh’Inbhich 2022 le ‘Am Measg Luaithrean Beò’.

Best Unpublished Manuscript for Adults 2022: ‘Am Measg Luaithrean Beò’ by Robbie MacLeod.

Bha Àrd-mholadh bho na britheamhan airson ‘Daol am Shùil’ le Calum MacFhionghain.
 
The judges have highly commended ‘Daol am Shùil’ by Calum MacKinnon.

#Gàidhlig #cleachdi
...

#DuaisLit22

Meal-a-naidheachd air Dòmhnall Eachann Meek a choisinn an duais airson An Leabhar Bàrdachd as Fheàrr 2022 (Duais Ruaraidh MhicThòmais): Eadar Ceòl is Coròna: Bàrdachd is Òrain.
 
Best Poetry Book 2022 (Derick Thomson Prize):
Eadar Ceòl is Coròna: Bàrdachd is Òrain by Donald Eachann Meek.

Bha Àrd-mholadh bho na britheamhan airson Fear de Mhuinntir Sholais le Fred MacAmhlaigh.
 
The judges have highly commended A Sollas Man by Fred Macaulay.
@acairbooks

#Gàidhlig #cleachdi
...