Ùr agus air a mholadh sa bhùth

Gaelic GOLD Decoder

Lexus Ltd

Faclair Gàidhlig – Beurla airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig sa bheil tòrr faclan ceangailte ri beatha an latha an-diugh.

12.99

Artair sa Chaisteal

Mòrag Anna NicNèill

Nobhail èibhinn airson clann aois 5-8.

7.95

Maim-Slè

Alasdair C. MacIlleBhàin

’S e an leabhar seo an treas meur de cho-obrachadh eadar Theatre Gu Leòr agus an còmhlan WHYTE.

10.00

Dùileach: Elemental

Marcas Mac an Tuairneir

‘S e Dùileach: Elemental an treas co-chruinneachadh aig a’ bhàird chliùiteach Marcas Mac an Tuairneir.

12.95

Fear De Mhuinntir Sholais

Fred Macamhlaigh

‘S e fear de mhuinntir Sholais a bh’ann am Fred Macamhlaigh fad a bheatha. Dh’aithnichear e mar Ghàidheal, Albannach agus Eòrpach ach ‘s ann a dh’Uibhist a bha e tilleadh bliadhna às dèidh bliadhna.

14.00

Sgeulachdan a’ Chaiptein Bobo: Air na Sgeirean

R. D. Dikstra & Kay Hutchison

Ann an Air na Sgeirean tha soitheach a’ dol air chreagan.

7.99

Cuairt Ròsaidh

Pat Hutchins

Tha Ròsaidh a’ chearc a’ dol air chuairt. Ach ‘s fheàrr dhi a bhith faiceallach- tha sionnach seòlta air a sàil!

6.99

Linne Dhomhain

Alistair Paul

Sgeulachdan goirid le caractaran àbhaisteach ann an suidheachaidhean neo-àbhaisteach, le neach-buannachaidh Nan Duaisean Litreachais 2020.

8.99

A' cur taic ri sgrìobhadairean agus foillsichearan Gàidhlig

’S i Comhairle nan Leabhraichean am prìomh bhuidheann le dleastanas airson taic a chumail ri ùghdaran agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus airson ìomhaigh is ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig a thogail ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta.

Taic do dh'Fhoillsichearan

Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri foillsichearan a tha ag amas air litreachas Gàidhlig a chur an clò le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais is thabhartasan foillseachaidh. Chan e foillsichear a th’ ann an Comhairle nan Leabhraichean ach gheibhte comhairle agus stiùireadh bhuainn a thaobh an ath cheum airson leabhar fhaighinn ann an clò.

Taic do Sgrìobhadairean

Am bi sibh a' sgrìobhadh? Bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cumail taic ri sgrìobhadairean Gàidhlig ann an diofar dhòighean: mar eisimpleir le bhith a’ roinn taic maoineachaidh tro thabhartasan barantais.

NAIDHEACHDAN ÙRA

A’ comharrachadh Ruaraidh MhicThòmais

21 Dàmhair 2021

 Tha Leabharlann Bàrdachd na h-Alba agus Comhairle nan Leabhraichean a’ comharrachadh ceud bliadhna…

Barrachd fiosrachaidh

Luchd-buannachaidh Duais Ghàidhlig Bhaile na h-Ùige

4 Dàmhair 2021

Bha sinn toilichte taic a chur ri Farpais Bhàrdachd Bhaile na h-Ùige a-rithist am bliadhna. ‘S i San…

Barrachd fiosrachaidh

EVENTS

Leugh is Seinn le Linda: Oidhche Shamhna (Aois 5-8)

30 Dàmhair 2021 10:30am

Thig còmhla rinn airson seisean leughaidh air-loidhne làn sgeulachdan agus òrain iarghalta airson Oi…

Read more

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TBH

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

Bidh dà sheisean air-loidhne de Leugh is Seinn le Linda againn airson Oidhche Shamhna air Disathairne 30 Dàmhair! Dèan cinnteach an culaidh-choimheach as eagallaiche agad a chaitheamh! 🕸 🕷️ 🎃

We'll be hosting two online 'Leugh is Seinn le Linda' sessions for Halloween on Saturday 30 October! Remember to wear your spookiest costume!

10 am - Clann aois 0-5

10:30 am - Clann aois 5-8

Ceangal nar bio / Link in bio!

#halloween #gaelic #storytelling #oidhcheshamhna #trickortreat
...