New and recommended in the shop

Cruinneachadh – A Gathering

Marcas Mac an Tuairneir

‘Cruinneachadh – A Gathering’ brings together a range of poets in a groundbreaking work that highlights the diversity of languages on these islands – and further.

£11.00

Speak Gaelic A2

This textbook is part of SpeakGaelic, a new, wide-ranging, multi-faceted learning brand, offering the most comprehensive approach to learning Scottish Gaelic in a generation.

£19.99

Acair san Talamh – Anchor in the Land

Beth Frieden

In Acair san talamh / Anchor in the land, Beth Frieden’s debut pamphlet of poems moves back and forth across the Atlantic to explore family and nature with humour and curiosity.

£6.00

Dorsan

Aonghas Macleòid

There are things known, and things unknown, and in between…are the doors. Fifteen Gaelic short stories of eldritch horror and fantasy slip through doorways in and out of parallel worlds in this Gaelic graphic novel.

£17.99

Turas

Iain D. Urchardan

Iain D. Urchardan's debut collection of poetry – ‘My songs have arisen from my emotional core and my mind – from a heart that is Gaelic, from a warm, certain heritage.’

£10.00

Diogail Mo Chluasan

Jorg Muhle

A wonderful new bedtime ritual: clap your hands, plump the pillow, give little rabbit’s ears a tickle, stroke his back, pull up the covers and plant a goodnight kiss.

£6.99

Dèan Gàire

The fold-out mirror is perfect for giving babies extra stimulation. Can they look in the mirror and try smiling, waving or playing peekaboo?

£5.99

Carbadan

Designed to support a baby’s developing eyesight, this high-contrast book of vehicles will engage and delight young children from birth upwards.

£5.99

Supporting Scottish Gaelic writers and publishers

The Gaelic Books Council is the lead organisation with responsibility for supporting Scottish Gaelic writers and publishers, and for raising the profile and reach of Scottish Gaelic books in Scotland and internationally.

Discover our work for publishers

The Gaelic Books Council provides assistance for publishers who wish to publish Scottish Gaelic literature by offering funding opportunities through commission and publication grants.

Discover our work for writers

The Gaelic Books Council provides assistance for Scottish Gaelic writers by offering funding opportunities through commission grants.

Leugh is Seinn le Linda

Fun-filled Gaelic reading sessions with stories, songs, puppets and games, led by our reading ambassador and acclaimed BBC presenter, Linda Macleod!

Find Leugh is Seinn le Linda sessions near you; how to book; our newest videos and more…

Find out more

LATEST NEWS

Gaelic New Writers Awards 2024 – Apply Now

30 May 2023

Applications are now open for the 2024 Gaelic New Writers Awards, an annual programme offered by the…

Read more

The Young Gaelic Writer Residency 2023

26 May 2023

Now in its second year, the Young Gaelic Writer Residency is a fully funded residency for Gaelic wri…

Read more

EVENTS

Book launch: Mo Shearmon / What I Have to Say

21 June 2023 7:00pm

Christopher Whyte’s new poetry collection, Mo Shearmon / What I Have to Say, will be launched at the…

Read more

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TV

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

Bheil thu eadar 18 agus 30 bliadhna a dh`aois agus a` sgrìobhadh ann an Gàidhlig? Tha cothrom againn dhut!

Ann an co-bhonn le @cove_park tha sinn a` tairgsinn muinntireas dà sheachdain do sgrìobhadair òg!

Dà sheachdain aig Cove Park ✅
Tuarastal £900 ✅
Comhairleachadh le sgrìobhadair #Gàidhlig stèidhichte ✅
Cothrom obair a thaisbeanadh ✅

Tha tagraidhean a` dùnadh air Diluain 26 Ògmhios. Dall ort!
Ceangal sa bhio againn
...

*Leugh is Seinn le Linda in the shop is TAKING A BREAK*

Bidh Leugh is Seinn le Linda sa bhùth a’ gabhail beàrn thairis air an t-samhradh. CHA BHI seiseanan againn sa bhùth san Ògmhios is san Iuchair, ach tillidh Linda is Muncaidh deiseil is deònach san Lùnastal. 🐒😁

Le sin, ’s e a-màireach (Disathairne 27 Cèitean) na seiseanan mu dheireadh sa bhùth gus an till sinn às dèidh an t-samhradh.

Clàraichibh AN-ASGAIDH tron ceangal nar bio.

***

Leugh is Seinn le Linda in the shop is taking a break over summer. There WILL NOT be sessions in the Gaelic Books Council shop in June or in July, but Linda and Muncaidh will be returning happy and refreshed in August. 🐒😁

Tomorrow (Saturday 27 May) is the last opportunity for sessions in the shop until sessions return in August.

Book for FREE through the link in our bio.
#gàidhlig #gaelic #cleachdi
...

Tachartas air Seachdain nam Bùithtean Leabhraichean Neo-eisimeileach! Book event as part of Independent Bookshop Week!

Thig còmhla rinn air Seachdain nam Bùithtean Leabhraichean Neo-eisimeileach gus cur air bhog leabhair bhàrdachd Chrìsdean MhicIlleBhàin, Mo Shearmon / What I Have to Say, a chomharrachadh!

Diciadain 21 Ògmhios, 7f ann am bùth Comhairle nan Leabhraichean.

Tha Crìsdean na sgrìobhadair sa Ghàidhlig is sa Bheurla, na bhàird, is na eadar-theangaichear cliùteach. Sa chruinneachadh seo nochdaidh faireachdainnean, àiteachan is pearsannan diofraichte, càirdean is nàimhdean còmhla, anns an fhradharc Eòrpach a tha àbhaisteach ann an obair Chrìsdean.

Clàr àite AN-ASGAIDH tron ceangal nar bio.

***

Join us on #indiebookshopweek to celebrate the launch of Christopher Whyte’s poetry collection, Mo Shearmon / What I Have to Say!

Wednesday 21 June, 7pm at the Gaelic Books Council shop.

Christopher Whyte is an acclaimed writer, poet and translator, working in both Scottish Gaelic and English. This new collection contains poems that move the reader, representing different places and people, friends and enemies together, through a European viewpoint that comes naturally to Christopher Whyte’s work.

Book for FREE through the link in our bio.

@francis_boutle_publishers @cleachdi @bordnagaidhlig @creativescots #Gaelicbooks #cleachdi #gàidhlig
...

Tachartasan Ghàidhlig Aye Write: Beth Frieden!
*Disathairne 27mh den Chèitein*

Acair san Talamh / Anchor in the Land. Seo cur air bhog a’ chiad leabhran bhàrdachd aice, deasaichte le @padraig.macaoidh

Tha Beth à Aimeireaga bho thùs, is tha na dàin aice a’ siubhail thar chuantan, a’ toirt iomradh air a bhith ag imrich, air teaghlach, is air nàdar, le iongnadh is gàire.
Bidh Meg Bateman sa chathair.

⏰12:45f aig Mitchell Library
🎟 rach dhan ceangal sa bhio

***
Gaelic Aye Write events: Beth Frieden!
*Saturday 27th May*

Acair san Talamh / Anchor in the Land. This is the launch of Beth’s debut poetry pamphlet, edited by Peter Mackay.

These poems move back and forth across the Atlantic to explore family and nature with humour and curiosity. Written in Scottish Gaelic and English by an American immigrant to Scotland, these are poems that thrill in the wild and the intimate.
Meg Bateman will be chairing the event.

⏰12:45pm at the Mitchell Library
🎟 in the link in our bio

@ayewriteglasgow #cleachdi #gaelicbooks #ayewrite2023
...

Tachartasan Ghàidhlig Aye Write: Ruaraidh G MaIlleathain!
*Disathairne 27mh den Chèitein*

Cha Till Mise. Bidh Ruaraidh a’ bruidhinn mun leabhar aige, mu na conbhoidhean dhan Ruis san dàrna chogadh agus mun ghaisgeach a bha ri fhaicinn ann am Blàr Mhuir Bharents ann an 1942.

⏰ 7:45f aig Mitchell Library
🎟 rach dhan ceangal sa bhio

***

Gaelic Aye Write events: Roddy Maclean!
*Saturday 27th May*

Cha Till Mise (I Will Not Return). Roddy will be speaking about his book on the Atlantic convoys in the Second World War and tha hero onboard at the Battle of the Barents Sea in 1942.

⏰ 7:45f at the Mitchell Library
🎟 in the link in our bio

@ayewriteglasgow #cleachdi #gaelicbooks #ayewrite2023
...

Chan eil ach seachdain air fhàgail gus tagraidhean a chuir a-steach airson nan Duaisean Litreachais!

Tha agaibh gus 5f Didòmhnaich 30 Giblean. Seall air a’ cheangal nar bio airson barrachd fiosrachaidh.

***

There’s only a week left to enter for the Gaelic Literature Awards!
You have until 5pm Sunday 30 April to apply. Visit the link in our bio for more information.

#DuaisLit23 #gaelic @bordnagaidhlig @creativescots
...