New and recommended in the shop

A Thogail Dùn

Take a trip back in time and imagine building a fort out of wood and stone.

£14.00

Polaris

Marcas Mac an Tuairneir

Polaris is the fourth collection from award-winning Gaelic- and English-language poet Marcas Mac an Tuairneir.

£12.99

Òr a Mhaireas

Various Authors

This collection features new Gaelic poetry from eleven writers with Nova Scotian connections.

£8.99

Compelled by Memory: The Lewis Land Monuments, 1994 – 2019

Lindsay Blair et al.

An in-depth analysis of five stone monuments in the Isle of Lewis.

£20.00

Deiseil, deònach…RÀR

Can you make a noise like a tiger? Ready, steady…

£5.99

Gach Seòrsa Teaghlach

Sophy Henn

A wonderful celebration of the diversity of family life that is perfect for pre-schoolers.

£6.99

Teich Às An Amar Agam!

Britta Teckentrup

A delightful interactive picture book by internationally bestselling illustrator Britta Teckentrup, filled with colourful artwork!

£6.99

Supporting Scottish Gaelic writers and publishers

The Gaelic Books Council is the lead organisation with responsibility for supporting Scottish Gaelic writers and publishers, and for raising the profile and reach of Scottish Gaelic books in Scotland and internationally.

Discover our work for publishers

The Gaelic Books Council provides assistance for publishers who wish to publish Scottish Gaelic literature by offering funding opportunities through commission and publication grants.

Discover our work for writers

The Gaelic Books Council provides assistance for Scottish Gaelic writers by offering funding opportunities through commission grants.

LATEST NEWS

coille. Oighreachd le Rody Gorman

Oighreachd – a poem by Rody Gorman

28 July 2022

Oighreachd A’ siubhal am badeigin Air cùl an t-seanchais is am Parbh Thall ud gu tuath ’S an oighrea…

Read more
Letter to Glasgow

Letter to Glasgow

22 July 2022

There are hidden stories all over Glasgow – on the thresholds of old churches, in the corner of a pa…

Read more

EVENTS

Caraidean is Uilebheistean (Friends and Monsters)

17 September 2022 2:00pm

Come and have fun with these adorable children’s characters – Grumpa, Wee MacNessie and Donaidh Dath…

Read more

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TV

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

POSTPONED / AIR A CHUR DHETH - Tha sinn duilich a ràdh nach bidh Bàrdachd aig a’ Chrùbh a’ dol air adhart air an 19mh a-nis. Bidh sinn a’ lorg deit ùr agus sgaoilidh sinn fios a-rithist. ...

Farpais sgrìobhaidh le duaisean luachmhòr. Cuir litir gu @glasgowlife ro 9 Sultain mu sgeulachdan falaichte Ghlaschu.
Riaghailtean an seo: https://www.gaelicbooks.org/litir-gu-glaschu?lang=gd
...

Na Duaisean Litreachais 2022 - Glèidh an deit! Bidh naidheachd ann a dh’aithghearr mu thiocaidean agus geàrr-liostaichean.
The Gaelic Literature Awards 2022 - Save the date! More information about tickets and shortlists coming soon.
...

Caraidean is Uilebheistean

Leabharlann Inbhir Nis, Disathairne 17 Sultain 2022 aig 2f.
Thig is coinnich ris na caractaran as fheàrr leibh – Grumpa, MacNis Beag agus Donaidh Dathach – aig Leabharlann Inbhir Nis. Bidh na h-ùghdaran Ceitidh Hutton, Pauline NicAoidh agus Gwen Bowie a’ leughadh, a’ seinn agus a’ cluich, agus bidh cothrom agad an damhan-allaidh agad fhèin a dhèanamh! Airson cloinne suas gu 8 bliadhna a dh’aois.
Tha sinn taingeil do VisitScotland agus Museums Galleries Scotland airson an taice leis an tachartas seo ann am Bliadhna nan Sgeul. https://www.gaelicbooks.org/event/caraidean-is-uilebheistean?lang=gd
...

Tha sinn a' fastadh!✨

Tha sinn a' sireadh Oifigear Reic is Margaidheachd a bhios ag obair air iomairtean mhargaidheachd airson leabhraichean #Gàidhlig agus ar seirbhisean agus pròiseactan.

Ceangal sa bhio againn!

Ceann-latha: 18 Iuchar ⏰

#gaelic #jobvacancy #publishing #marketing #marketingjobs #events #sales #books #cleachdi
...

Thigibh còmhla rinn airson feasgar còmhla ri Marcas Mac an Tuairneir agus Cathy Bhàn gus an cruinneachadh ùr aig Marcas, Polaris, a chomharradh. ✨

Join us for an evening with Marcas Mac an Tuairneir in celebration of his new collection, Polaris.

Dihaoine 1 Iuchar. 7f - 8f aig Bùth Chomhairle nan Leabhraichean, Glaschu.

Ceangal sa bhio againn!

#Gaelic #poetry #event #booklaunch #glasgow #publishing #celticlanguages
...

Bu mhath leinn meal-a-naidheachd a cur air sàr-bhàrd Aonghas Dubh MacNeacail an-diugh is e a' ruigsinn aois 80!

Tha sinn an dòchas ur faicinn a-nochd airson cuirm co-latha breith Aonghais aig Talla na Bànrigh ann an Dùn Èideann.

Bidh iomadh aoigh sònraichte air an àrd-ùrlar leithid Màiri Anna NicUalraig, Liz Lochhead, Karen Matheson agus Donald Shaw!

Dorsan aig 6:30f.

Ceangal airson tiogaidean sa bhio againn!

#Gaelic #visitedinburgh #poetry #gaelicsong #capercaillie #gaidhlig #alba #celticlanguages
...

A bheil thu eadar 18 agus 25 bliadhna dh'aois agus a' sgrìobhadh ann an Gàidhlig? Tha cothrom againn dhut!

Ann an co-bhonn le Cove Park tha sinn a' tairgsinn muinntireas dà sheachdain do sgrìobhdair òg!

✅ Dà sheachdain aig Cove Park
✅ Tuarastal £900
✅ Comhairleachadh le sgrìobhadair #Gàidhlig stèidhichte
✅ Cothrom obair a thaisbeanadh

Tha tagraidhean a' dùnadh air 20 Òg-mhios. Dall ort! Ceangal sa bhio againn.
...

A-nochd bho 6:30 aig Leabharlann a’ Mhitchell 🤩

Dithis shàr-bhàrd #Gàidhlig còmhla air an àrd ùrlar: Dòmhnall Meek agus Eòghan Stiùbhart!

Bruth air a’ cheangal sa bhio againn airson tiogaidean 🎟

*simultaneous interpretation provided*

#Gaelic #poetry #event #celticlanguages #scotland #books #bookstagram #booklaunch #publsihing
...